Legislacja

Opublikowano zamówienie dot. systemu teleinformatycznego dla 15. WORD-ów

2 października 2013

861ce5f6969870a7971749d33357c74429dc56d5

(Fot.: PD@N 474-10)

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na dostawę, drożenie oraz utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Instytucją zamawiającą jest MORD w Krakowie, który występuje jako dokonujący zakupu w imieniu innych instytucji: (1) WORD w Białej Podlaskiej; (2) WORD w Bielsku-Białej; (3) WORD w Chełmie; (4) WORD w Częstochowie; (5) WORD w Katowicach; (6) WORD w Kielcach; (7) WORD w Krośnie; (8) WORD w Lublinie; (9) MORD w Nowym Sączu; (10) WORD w Przemyślu; (11) WORD w Rzeszowie; (12) WORD w Tarnobrzegu; (13) MORD w Tarnowie; (14) WORD w Zamościu. W krótkim opisie zamówienia czytamy: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dla WORD - ów systemu teleinformatycznego (dalej – Systemu) w rozumieniu przepisu § 2 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów – dalej Rozporządzenia MT, tj. jednolitego dla wszystkich wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2013 poz. 235), zintegrowanego z systemem teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami Dz. U. Nr 30, poz. 151) - dalej u.k.p. , wraz z:

1.instalacją Systemu na elementach infrastruktury i w sieci LAN stanowiących własność WORD-ów, – wymagane uwzględnienie posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowo-programowej w dostarczanym rozwiązaniu,

2.wdrożeniem Systemu,

3.zintegrowaniem Systemu z systemem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1pkt 2 u.k.p,

4.przeszkoleniem personelu,

5.usługą gwarancji, utrzymania i rozwoju Systemu w okresie 4 lat,

6.udzieleniem licencji na korzystanie z Systemu na określonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego po lach eksploatacji na okres 4 lat,

7.dostawą kart z bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. 2013 poz. 262) oraz certyfikatem umożliwiającym identyfikację użytkownika w systemie wraz z czytnikami kart, w ilości wynikającej z Załącznika nr 1 do Specyfikacji systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania.

W skład Systemu musi wchodzić, mająca zwizualizowaną postać, baza pytań umożliwiająca przeprowadzenie egzaminu państwowego zgodnie z zasadami określonymi w art. 51 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 u.k.p. oraz rozdziałem 4 Rozporządzenia MT. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 12 listopada 2013 r. (godz. 12oo).