Legislacja

Organizacja i nadzór ruchu drogowego

11 marca 2016

Pod numerem poz. 314 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Zmieniono m.inn.: w § 1: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: “1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki: 1) zarządzania ruchem na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, a zwłaszcza działania w zakresie sporządzania, opiniowania, zatwierdzania projektów organizacji ruchu i wprowadzania organizacji ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 2) wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.