Legislacja

Orzeczenie przepadku pojazdu i obowiązek zawarcia umowy OC

4 czerwca 2012

O obowiązku zawarcia umowy OC wiemy wszyscy. Poseł Grzegorz Napieralski w interpelacji nr 4907 adresuje do resortu transportu pytanie: czy powiat, który stał się właścicielem pojazdu na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o orzeczeniu przepadku, winien ubezpieczyć pojazd? Pragnę nadmienić, że większość z tych pojazdów została oceniona przez biegłego skarbowego jako odpad i zostanie przekazana do stacji demontażu, ale nie wszystkie. Ciekawi jesteśmy odpowiedzi.

 

Interpelacja (nr 4907)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie obowiązku zawarcia umowy OC

Szanowny Panie Ministrze! Stosownie do art. 130a ust. 10 i 10f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu obowiązany jest starosta. Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem przepisów powyższej ustawy.

Mając na uwadze powyższe, z chwilą uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o orzeczeniu przepadku na rzecz powiatu staje się on właścicielem pojazdu. W myśl art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, ze zm.) posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Art. 31 ust. 3 ww. ustawy wskazuje, iż w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego posiadacz wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu.

Jeżeli nastąpiło przeniesienie posiadania pojazdu mechanicznego zarejestrowanego bez przejścia lub przeniesienia prawa własności tego pojazdu, a dotychczasowy posiadacz pojazdu wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, kolejny posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu wejścia w posiadanie tego pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu.

Analizując powyższe zapisy ustawowe, proszę o odpowiedź na następujące pytanie: Czy powiat, który stał się właścicielem pojazdu na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o orzeczeniu przepadku, winien ubezpieczyć pojazd?

Pragnę nadmienić, że większość z tych pojazdów została oceniona przez biegłego skarbowego jako odpad i zostanie przekazana do stacji demontażu, ale nie wszystkie.

Z poważaniem

Poseł Grzegorz Napieralski

Szczecin, dnia 10 maja 2012 r.