Legislacja

Ośrodek szkolenia kierowców - wg zasad obowiązujących z dniem 5 marca br.

1 kwietnia 2016

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia jej zakres szczegółowo określony został w ustawie o kierujących pojazdami w rozdziale 5 “Ośrodki szkolenia kierowców i inne podmioty prowadzące szkolenie” w art. 28 ust. 2 a tu: salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy. Powinien też w ośrodku posiadać zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia. O pojeździe szkoleniowym pisaliśmy w poprzednim numerze PRAWA DROGOWEGO @ NEWS. Obecnie przypomnimy zapisy określające zobowiązania dotyczące odpowiednich warunków lokalowych, czy li co najmniej: sali wykładowej i pomieszczeń biurowych. Pierwsza z wmienionych powinna być wyposażona w sprzęt i urządzenia ułatwiające prowadzenie zajęć. Natomiast lokal biurowy winien być taki, aby możliwe było przyjmowanie interesantów, przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem oraz posiadać stosowny sprzęt i urządzenia biurowe. Szczegóły określono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. W rozporządzeniu w rodziale 2 “Ośrodek szkolenia kierowców” w par. 3 ust. 1 znajdujemy określone wymagania:

sali wykładowej, która powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 25 m2, być wyposażona w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu, być przystosowana do szkolenia minimum 10 osób, być oświetlona, ogrzewana i przewietrzana, być odizolowana od innych pomieszczeń, być oznaczona nazwą ośrodka szkolenia kierowców oraz informacją “Sala wykładowa”, być wyposażona w pomoce dydaktyczne odpowiadające obowiązującemu stanowi prawnemu, obejmujące co najmniej: tablicę do pisania, makietę lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze, tablice poglądowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe lub filmy wideo prezentujące: zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku, przedmioty i urządzenia umożliwiające korzystanie z tych pomocy dydaktycznych,

pomieszczenia biurowego, które powinno: być oznaczone przez wskazanie nazwy, adresu oraz godzin pracy ośrodka szkolenia kierowców, umożliwiać obsługę osób i przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi szkoleniami w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

Ponadto, jeżeli w sali wykładowej - jest prowadzone jednocześnie szkolenie dla więcej niż 20 osób - to minimalna wymagana powierzchnia sali zostaje zwiększona o 1 m2 – dla każdej szkolonej osoby powyżej liczby 20 osób. W pobliżu sali wykładowej powinna znajdować się toaleta.

W sytuacji, gdy ośrodek szkolenia zamierza wystąpić o przyznanie poświadczenie o spełnianiu dodatkowych wymagań tzw. “poświadczenie” obok powyższych określono także wymagania dodatkowe (par. 4), a tu:

dla sali wykładowej, która powinna być wyposażona w cyfrowe urządzenie zobrazowania wielkoformatowego oraz urządzenie komputerowe umożliwiające współpracę z tym urządzeniem oraz stanowiska komputerowe przeznaczone do prowadzenia szkolenia w sposób, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy – jeżeli takie szkolenie ma być prowadzone;

dla lokalu biurowego, który powinien: posiadać osobne pomieszczenie wyłącznie do przyjmowania interesantów; zapewniać przechowywanie dokumentacji związanej ze szkoleniem w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych; być wyposażony w telefon oraz być wyposażony w komputer z dostępem do Internetu.

Dla realizacji wykładów i ćwiczeń części teoretycznej przyszłego egzaminu, ośrodek powinien dysponować odpowiednim specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym wspomagającym proces kształcenia, które powinno zapewnić co najmniej: przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce; przeprowadzenie zajęć w zakresie i w czasie wymaganych programem szkolenia; zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć; przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module tematycznym szkolenia oraz zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik oraz możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego.

Korzystając z życzliwości właścicieli SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA SZKOLENIA ul. Dekerta 12 30-170 Kraków (www.spec.krakow.pl ) poniżej kilka ilustracji powyższego stanu prawnego:

ef3c1385cbfebf25d78bce626f40b4ff97fc1816

820971023ae55ceff4ca5cbe7a513184070b0cb4

2c1d7ef8e62524cd78daf02455d31e7adf89bbb1

e0d948a35a2cf72ba3433b6a595bdee4683df8b2

(537-25-28 fot. SPEC Kraków)

 

Obowiązujące przepisy:

ustawa z 19 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 28 ust. 2) (2011.30.151),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (§ 3 i 3) (20016.280).

 

 

Nasi eksperci odpowiedzą na Państwa zapytania, chętnie także opublikujemy fotki ilustrujące Wasze sale wykładowe, biura, pojazdy i inne rozwiązania oraz pomysły – czekamy na korespondencję z ośrodków szkolenia kierowców: tygodnik@prawodrogowe.pl