Legislacja

Ostatnie dni płatności podatku od środków transportu

13 lutego 2011

Zgodnie z zapisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych właściciele samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony powinni do 15 lutego złożyć deklarację na podatek od środków transportowych na 2011 rok i zapłacić pierwszą ratę tego podatku. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton wzwyż, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, oraz autobusy. Podatek od środków transportowych płatny jest, co do zasady, w dwóch ratach – do 15 lutego i do 15 września każdego roku. Do 15 lutego podatnicy powinni też złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na 2011 rok. Rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Gminy przy ustalaniu stawek podatku od środków transportowych są ograniczone zawartymi w ustawie granicznymi kwotami tego podatku. Ograniczenia dotyczą maksymalnej wysokości stawek, a niekiedy także minimalnej.

Słowa kluczowe podatek środki transportu