Legislacja

Oświadczenie w sprawie egzaminu na prawo jazdy kat. AM

15 lutego 2016

ea0a3d98c5ad5f4622ffd58d8348f86c1d5c0064

Senator Waldemar Sługocki, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracę rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze, następnie pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego; równocześnie praca naukowa i dydaktyczna, stopień doktora uzyskał W 2002 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kwietnia 2015 r. profesor nadzwyczajnym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ. Ukończył także podyplomowe studia w obszarze badań i analiz strategicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem i współautorem książek i ponad 100 artykułów popularnych, popularno-naukowych i naukowych poświęconych polityce regionalnej, wykorzystaniu funduszy europejskich, samorządowi terytorialnemu, integracji europejskiej i polityce rolnej. Też zastępca burmistrza Żagania, od 2 marca 2010 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od 7 stycznia 2015 r. do 16 listopada 2015 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Poseł Sejmu VII kadencji; 25 października 2015 r. wybrany Senatorem RP w okręgu wyborczym nr 20 – Zielona Góra.

(533-22 fot. www.waldemarslugocki.pl)

W trakcie 9. posiedzenia Senatu RP senator Waldemar Sługocki złożył oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka. Podniesiona sprawa dotyczy przepisów w zakresie uprawnień wymaganych do kierowania motorowerami oraz warunków ich uzyskiwania. Czytamy: dotychczasową kartę motorowerową, wydawaną przez dyrektorów gimnazjów, zastąpiło prawo jazdy kategorii AM. Konsekwencją wprowadzenia nowych regulacji jest znaczący spadek zainteresowania uzyskaniem uprawnień wspomnianej kategorii. Niestety, bezpośrednim następstwem takiego stanu przepisów jest problem poruszania się na motorowerach przez młodzież bez uprawnień. Ich brak pociąga za sobą niemożność posiadania odpowiedniego ubezpieczenia, które w przypadku zaistnienia kolizji bądź wypadku drogowego stanowi dla osób poszkodowanych niejednokrotnie jedyną możliwość rekompensaty poniesionych szkód. Największą barierą dla młodych ludzi jest sam koszt uzyskania takiego uprawnienia, którego cena wynosi ponad 1000 zł (w tym koszty szkolenia, egzaminu, badania lekarskiego oraz wydania prawa jazdy). Znaczącym składnikiem podnoszącym cenę kursu są wydatki związane z wyjazdami szkoleniowymi do miast “egzaminacyjnych” – w województwie lubuskim są to Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra i od niedawna Żagań. Obecnie, w zależności od odległości ośrodka szkolenia kierowców (OSK) od miasta “egzaminacyjnego”, sam kurs kategorii AM kosztuje od 600 do 900 zł. Dlatego też w ocenie lubuskich OSK wszystkie miasta posiadające odpowiednią infrastrukturę drogową oraz plac manewrowy winny posiadać uprawnienia do przeprowadzenia na swoim terenie egzaminu na prawo jazdy wspomnianej kategorii. Na terenie województwa lubuskiego deklarację realizacji takich egzaminów złożyły władze gmin: Gubin, Lubsko, Szprotawa i Świebodzin. Reorganizacja szkolenia i egzaminów obniży koszty ponoszone przez zainteresowanych o około 1/3. Obecnie szkolenie i egzamin wymagają czasu na wielokrotne wyjazdy do miasta “egzaminacyjnego”, oddalonego niejednokrotnie o kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania kursanta. Przedstawiciele ośrodków szkolenia kierowców i ośrodków egzaminacyjnych wskazują, że kolejną istotną barierą na drodze do uzyskania uprawnień kategorii AM jest zbyt trudny egzamin praktyczny na placu manewrowym. Ich zdaniem należy zrezygnować ze slalomu szybkiego, a ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu zostawić tam, gdzie jest to możliwe, lub z niego zrezygnować. Część praktyczna egzaminu w ruchu drogowym, w wymiarze co najmniej 10 minut, po trasie egzaminacyjnej dobranej na miejscu przez egzaminatora, w połączeniu z możliwością zrealizowania zadań na placu manewrowym o niedużych rozmiarach pozwoli na uruchomienie potencjału tkwiącego w OSK, które zrezygnowały ze szkolenia w zakresie kategorii jednośladowych. Nowe zasady egzaminu na prawo jazdy kategorii AM powinny zachęcić posiadających uprawnienia instruktorów do podjęcia się prowadzenia takich kursów. W porozumieniu z samorządami może to być wstępem do powszechnej edukacji w zakresie ruchu drogowego, w odniesieniu do wspomnianej kategorii. W podsumowaniu oświadczenia należy stwierdzić, że obecnie obowiązujący system egzaminowania i szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii AM jest wadliwy. Jednocześnie regulacje wspólnotowe zobowiązują kraje członkowskie do wprowadzenia prawa jazdy kategorii AM, jednak pozostawiają im dużą swobodę w zakresie ustalania zasad jego uzyskania. W przypadku Polski skutek wprowadzonych zmian jest odwrotny do zamierzonego.

I konkluzja: W związku z tym uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania.

1.Czy w ocenie kierowanego przez Pana resortu obecnie stosowane rozwiązania prawne określone w rozporządzeniu w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (DzU z dnia 13 lipca 2012 r., poz. 995, z późn. zm.) dotyczące organizacji kursów oraz egzaminów na prawo jazdy kategorii AM wymagają nowelizacji?

2.Czy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje zmiany lub przewiduje możliwość zmian wspomnianego rozporządzenia w zakresie przedstawionym w tym oświadczeniu? Z poważaniem Waldemar Sługocki 

Także czekamy na odpowiedź ministra.

Słowa kluczowe prawo jazdy kat. AM Senat RP