Legislacja

Pakiet homologacyjny: Transportowy Dozór Techniczny przejął obowiązki

31 grudnia 2013

W ostatnim tegorocznym Dzienniku Ustaw opublikowano pakier rozporządzeń dotyczących homologacji, a tu:

-zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (2013.1698);

-zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (2013.1699);

-zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (2013.1700);

-zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów (2013.1716);

-zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (2013.1718);

-zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (2013.1720);

-zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (2013.1725);

-zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego (2013.1726).

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: Od 1 stycznia 2014 r. zadania związane z homologacją pojazdów realizowane są w Transportowym Dozorze Technicznym. Od 1 stycznia 2014 r. zadania w zakresie homologacji pojazdów oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części, dotychczas wykonywane przez ministra właściwego do spraw transportu, zostały przekazane Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. poz 1611). Do zadań TDT, jako organu właściwego do prowadzenia spraw wynikających z procedur homologacji należą sprawy związane m.in. z:

·wydawaniem, zmianą, cofaniem świadectw homologacji typu;

·wydawaniem, zmianą, cofaniem świadectw homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

·wydawaniem, zmianą, cofaniem świadectw dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

·udzielaniem dopuszczenia jednostkowego pojazdu;

·uznawaniem dopuszczeń jednostkowych udzielonych na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

·uznawaniem świadectw homologacji typu wydanych na dany typ pojazdu przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

·uznawaniem świadectw homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach wydanych przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii;

·przeprowadzaniem kontroli zgodności produkcji u producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części;

·wyznaczeniem jednostki uprawnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych.

Wszelkie pytania związane z ww. tematyką należy kierować do Transportowego Dozoru Technicznego.

Słowa kluczowe homologacja pojazdu