Legislacja

Pilotowanie pojazdów nienormatywnych po nowemu

26 października 2011

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób pilotowania pojazdów nienormatywnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej “ustawą” oraz wyposażenie i oznakowanie pojazdów wykonujących pilotowanie. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) pojazd nienormatywny - pojazd, o którym mowa w art. 2 pkt 35a ustawy;

2) pilot - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 35c ustawy;

3) pilotowanie - zespół czynności wykonywanych na drodze przez pilota korzystającego z pojazdu wykonującego pilotowanie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdu;

4) pojazd wykonujący pilotowanie – odpowiednio wyposażony i oznakowany pojazd samochodowy, przy którego użyciu pilot zabezpiecza przejazd pojazdu lub kolumny pojazdów. Konsultacje społeczne zaplanowano do 5 grudnia 2011 r

8ff8a543e4d56b2e62af7fe7c1e5a8a39cbca1fc(Fot.: PD@N 402-21)

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 64i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą”. Przepisy ustawy, znowelizowane ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222, poz. 1321), nakładają wymóg pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy, gdy wymiary pojazdu przekraczają co najmniej jedną z następujących wielkości: długość - 23,00 m, szerokość - 3,20 m, wysokość - 4,50 m lub rzeczywista masę całkowitą - 60 t. Przepisy projektu stanowią, iż w takim przypadku pojazd nienormatywny powinien być pilotowany przez jeden pojazd wykonujący pilotowanie oraz doprecyzowują wymagania w tym zakresie, wprowadzając warunek, pilotowania pojazdu nienormatywnego, jeżeli jego wymiary przekraczają: długość - 30,00 m, szerokość - 3,60 m lub wysokość - 4,70 m, przez dwa pojazdy wykonujące pilotowanie, poruszające się z przodu i z tyłu pojazdu. W przypadku pojazdu nienormatywnego o rzeczywistej masie całkowitej znacznie przekraczającej 60 t, lecz nie przekraczającego wyżej wymienionych wymiarów (długość - 30,00 m, szerokość - 3,60 m lub wysokość - 4,70 m), może być wymagane pilotowanie pojazdu nienormatywnego przez dwa pojazdy wykonujące pilotowanie, poruszające się z przodu i z tyłu pojazdu, zgodnie z decyzją organu wydającego zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego, stosownie do uprawnień nadanych ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. w art. 64d ust. 9 pkt 6. Ponadto, pojazdy nienormatywne poruszające się w kolumnie powinny być pilotowane przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotowanie, poruszających się na początku i końcu kolumny. Pojazdem wykonującym pilotowanie może być pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyjątkiem motocykla. Wysoki poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas przejazdu pojazdu nienormatywnego zapewniać będzie pilot – zgodnie z definicją zawartą w ustawie osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa i minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu takiego pojazdu. Pilotowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 12 i ust. 3a ustawy - nadaje się uprawnienia do dawania poleceń lub sygnałów uczestnikom ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze, a przepisy projektu rozporządzenia konkretyzują obowiązki pilota podczas pilotowania pojazdu nienormatywnego. Podczas pilotowania pojazdu nienormatywnego pilot zapewnia właściwą organizację przejazdu tego pojazdu, zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad przejazdem pojazdu nienormatywnego w czasie jazdy i na postoju. Ponadto, do obowiązku pilota należą czynności związane z kierowaniem ruchem drogowym w niezbędnym zakresie określonym przepisami o kierowaniu ruchem, a także podjęcie decyzji o wstrzymaniu pilotowania w razie powstania istotnego utrudnienia w ruchu drogowym lub zagrożenia bezpieczeństwa tego ruchu.

W projekcie rozporządzenia zostało określone obowiązkowe wyposażenie i oznakowanie pojazdu wykonującego pilotowanie, co ułatwi rozpoznawalność przejazdu pojazdu nienormatywnego przez innych uczestników ruchu drogowego oraz zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas takiego przejazdu. Dla spełnienia wyżej wymienionych wytycznych pojazd wykonujący pilotowanie powinien być wyposażony w: tablicę oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie z napisem “PILOT” oraz napisem określającym największą szerokość pilotowanego pojazdu nienormatywnego, dwa światła błyskowe barwy żółtej, środki bezpośredniej łączności radiowej z wszystkimi pilotowanymi pojazdami nienormatywnymi oraz urządzenia nagłaśniające, zapewniające wspomaganie dawania poleceń przez pilota. Ponadto, pojazd wykonujący pilotowanie z wyżej wymienionych względów może być wyposażony w dodatkowe światło barwy białej lub żółtej samochodowej z czarnym napisem “PILOT” oraz, w umieszczone na zewnątrz, dodatkowe światło barwy białej lub żółtej selektywnej. Wzór tablicy z napisem “PILOT” stanowi załącznik do projektu rozporządzenia. Tablica ta powinna być wykonana z materiału odblaskowego oraz powinna posiadać tło barwy białej. Natomiast napis “PILOT” umieszczony na tablicy oraz napis określający największą szerokość pojazdu pilotowanego, obwódka tablicy i symbole powinny mieć barwę czerwoną. Napisy powinny być wykonane zgodnie z zasadami liternictwa określonymi przepisami załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, późn. zm.). Barwa biała i czerwona tablicy powinny również spełniać wymagania techniczne przywołanego rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. W treści napisu określającego największą szerokość pojazdu pilotowanego, umieszczanego na tablicy oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie, wartość szerokości powinna być podana w metrach z dokładnością do 0,05 m. Art. 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw stanowi, iż przepisy tej ustawy wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, czyli 19 października 2012 r. Z powyższych względów zasadne jest, aby projektowane przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 19 października 2012 r.