Legislacja

Po siedemnastu dniach bez aktu wykonawczego

11 marca 2016

9bc2ec5a991cec1f72bfc641941f8c6722a02c7c(534-69)

W Dzienniku Ustaw opublikowano oczekiwane i zapowiadane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (2016 poz. 327). Rozporządzenie określa: sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie; wzór: wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, poświadczenia potwierdzającego spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań, pieczęci ośrodka szkolenia kierowców; wysokość opłaty: za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2016 r. Poprzedzone ono było rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (2014 poz. 31), które na podstawie art. 14 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 970 oraz z 2015 r. poz. 2183) utraciło moc z dniem 25 lutego 2016 r.