Legislacja

Podatek od środków transportowych, też za e-lkę?

9 lutego 2015

a120fc3536703f0dbb68a45d4de58d6ca2747ac5

(513-36)

Pojazdy przystosowane do celów nauki jazdy nie są zwolnione z podatku od środków transportowych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Tym razem (z podobnym wnioskiem wystąpił m.in. przedsiębiorca w grudniu 2010 r. wyrok wydał WSA w Gliwicach) wnioskiem wystąpił podatnik prowadzący ośrodek szkolenia kierowców. Do celów szkoleniowych przystosował dwa pojazdy tj. zamontował dodatkowe lusterka, dodatkowy hamulec i pojazd stosownie oznaczył. Oczekiwał, że tak przygotowane pojazdy specjalne, będą zwolnione z podatku od środków transportowych (art. 12. ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: “Art. 12. 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych: (...) 2) środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;” (2014.849). Wbrew oczekiwaniom, został określony i wymagany wymiar podatku od środków transportowych. Pełnomocnik przedsiębiorcy wnosił, iż brak zapisu w dowodzie rejestracyjnym, nie rozstrzyga o specjalnej funkcji pojazdu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 23 marca 2011 r. (sygn. I SA/Ol 123/11) orzekł, iż nie istnieje przepis, który nakazywałby lub dawał uprawnienie organowi dokonującemu rejestracji pojazdu do rozstrzygania, czy rejestrowany pojazd zalicza się do kategorii pojazdów specjalnych. Podkreślić należy, że również we wzorze decyzji o rejestracji pojazdu nie przewidziano odrębnego oznaczenia dla pojazdów specjalnych. Zatem, o rodzaju pojazdu nie decyduje wpis w dowodzie rejestracyjnym, a wyłącznie to, czy mieści się on w definicji pojazdu specjalnego zamieszczonej w art. 2 pkt 36 Prawa o ruchu drogowym (“(...) Art. 2.Użyte w ustawie określenia oznaczają:.(...) 36. 36) pojazd specjalny - pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji”) Natomiast Sąd Wojewódzki w Warszawie uznał dokonane zmiany za mało istotne, i nie powodujące utratę cech podstawowych pojazdu. I w sentencji, konieczność opłaty podatku od środków transportowych. Czy właściciel ośrodka będzie się odwoływał do NSA.