Legislacja

Podejrzany o popełnienie wykroczenia ma prawo do obrony i powinien być pouczony

1 sierpnia 2015

W życie weszła nowelizacja ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (uchwalona 15 maja 2015 r.; podpisana przez prezydenta w dniu 3 czerwca br., opublikowana w dzienniku ustaw - 2015.841). Celem nowych przepisów jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt K 19/11). Nowelizacja przyznaje prawo do obrony już osobie podejrzanej o popełnienie wykroczenia, co do której muszą zostać podjęte czynności wyjaśniające oraz zobowiązuje organy prowadzące czynności do pouczenia tej osoby - przed przystąpieniem do przesłuchania - o możliwości skorzystania z takiej pomocy. Dotychczas prawo takie miały dopiero tzw. osoby obwinione, czyli takie, przeciwko którym już wniesiono wniosek o ukaranie za wykroczenie. Nowelizacja stanowi, że podejrzany lub obwiniony, w postępowaniu wyjaśniającym, może mieć tylko jednego obrońcę, w postaci adwokata lub radcy prawnego. Ponadto zgodnie z nowelizacją obrońca podejrzanego otrzyma prawo wglądu w akta postępowania przygotowawczego. Na odmowę dostępu możliwe będzie złożenie zażalenia.