Legislacja

Podmiot wydający uprawnienia homologacyjne w rozporządzeniu

28 marca 2013

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego opublikowano w Dzienniku Ustaw. Na podstawie art. 70zl ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) rozporządzenie określa:

1)szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać podmiot wnioskujący o wydanie uprawnienia, o którym mowa w art. 70za ust. 1 oraz art. 70zb ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej “ustawą”, w zakresie warunków lokalowych, środków i wyposażenia;

2)sposób i tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 70za ust. 4 oraz art. 70zc ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy;

3)wzór sprawozdania oceniającego, o którym mowa w art. 70za ust. 4 i art. 70zc ust. 3 ustawy.

Podmiot wnioskujący o wydanie uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań:

1)homologacyjnych typu pojazdu oraz przeprowadzania kontroli zgodności produkcji pojazdu,

2)potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

3)potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

- w przypadku pojazdów kategorii: M, N, O, L, T, C i R, powinien posiadać stanowisko kontrolne do ich przeprowadzania, zwane dalej “stanowiskiem kontrolnym”, oraz stanowisko zewnętrzne do przeprowadzania pomiarów akustycznych.