Legislacja

Podsumowanie proponowanych zmian w ustawie o kierujących

17 września 2013

O podsumowanie propozycji zmian w ustawie o kierujących pojazdami, które były przedmiotem obrad zespołu specjalnego, składającego się z przedstawicieli środowisk szkoleniowych poprosiliśmy prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK - tekst poniżej. Bezsprzecznym jest fakt, iż projekt, który miałby być przedmiotem procesowania w naszym parlamencie musi być jeden, wspólny i zgodnie ustalony przez środowiska. Wszelkie inne projekty spowodują jedynie opóźnienie prac. Czy czas na “zbieranie postulatów” i debaty nad nimi. Znamy je, co najmniej od 19 stycznia 2013 r. Do resortu transportu zwróciliśmy się z prośbą o określenie ich dzisiejszych priorytetów, niestety nadal oczekujemy na odpowiedź. Tę ostatnią opublikujemy więc prawdopodobnie w kolejnym numerze tygodnika, może już wówczas będziemy znali także treść zarejestrowanego w Sejmie projektu.

I)Najistotniejsze zmiany proponowane w akceptowanym przez DTD MTBiGM i przekazanym 20 czerwca 2013r przewodniczącemu komisji INF posłowi Stanisławowi Żmijanowi projekcie  ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami...:

1.art. 9: dotychczas osoba w wieku 18 lat aby rozpocząć szkolenie dla kandydatów na kierowców i po jego zakończeniu przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C lub C+E musi wcześniej ukończyć 280 godz. kwalifikację  wstępną, w ramach której realizuje się mim. 20 godz. jazd szkoleniowych w tym 4 godz. w warunkach specjalnych. Tylko jaka może być efektywność i w jaki sposób prowadzić to szkolenie, między innymi z ekojazdy skoro osoba nie ma uprawnień do kierowania takim pojazdem? Tę absurdalną sytuację wyeliminuje proponowana zmiana w art. 9.

2.art.23 ust.3: z dniem 19 stycznia 2013r ustawa o kierujących pojazdami wprowadziła możliwość prowadzenia, ale tylko w SuperOSK zajęć teoretycznych na kursach na prawo jazdy metodąe-learningu. Półroczne doświadczenie jak i funkcjonowanie tej metody w szkoleniu kierowców wykonujących transport drogowy wskazują, że nie jest to właściwa metoda do masowych szkoleń młodych kandydatów na kierowców. Mimo w/w mankamentów zalety metody e-learningowej mogą, a nawet powinny być wykorzystane do szkolenia osób niepełnosprawnych mających orzeczoną niepełnosprawność ruchową lub osób głuchoniemych. Reasumując w projekcie ustawy zaproponowano zmianę skutkującą ograniczeniem możliwości szkolenia metodą e-learningu wyłącznie do niektórych osób niepełnosprawnych i osób głuchoniemych.

3.Art.23 ust.4: z uwagi na różnorodną interpretację nadzorujących osk starostw, proponowana zmiana jednoznacznie rozstrzyga, że egzamin wewnętrzny ośrodek szkolenia kierowców przeprowadza po zakończeniu wszystkich zajęć, z wyjątkiem szkolenia metodą e-learningu, gdzie po zakończeniu szkolenia teoretycznego przeprowadza się wewnętrzny egzamin teoretyczny (ust.4a).

4.Art. 24 w pkt 1 lit. d: proponowana zmiana wyeliminuje aktualną dolegliwość uniemożliwiającą prowadzenia szkolenia na kursach na prawo jazdy pojazdem dopuszczonym do ruchu na podstawie pozwolenia czasowego albowiem skutkuje możliwością prowadzenia szkolenia pojazdem “posiadającym adnotację w dokumencie stwierdzającym dopuszczenie do ruchu o spełnieniu wymagań...”, a nie jak dotychczas tylko w dowodzie rejestracyjnym.

5.Art. 26 w ust. 5: Aktualnie z ustawy wynika obowiązek prowadzenia w osk zajęć szkoleniowych wyłącznie przez zatrudnionego instruktora. W środowisku osk toczy się burzliwa dyskusja, w której często w emocjonalnej formie wskazuje się na nieuzasadnioną względami brd ingerencję Państwa w swobodę przedsiębiorcy odnośnie wyboru rodzaju umowy zawieranej z instruktorem. W kryzysowej sytuacji jaka obecnie ma miejsce na rynku osk, tak drastyczny wzrost wydatku na zatrudnienie kadry instruktorów  jest nieakceptowalny! Proponowana zmiana wyeliminuje tą drastyczną dolegliwość.

6.Zaproponowane zmiany w art.27 będą skutkować: a) ograniczeniem zakresu przedkładanej nadzorującemu staroście informacji o rozpoczęciu kursu (zmiana brzmienia art. 27 ust.1 pkt.1), b) zwolnieniem kierownika osk z obowiązku przedstawiania właściwemu staroście najpóźniej 3 dni przed planowanym przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego, informacji o terminie i miejscu jego przeprowadzenia (uchylenie art. 27 ust.1 pkt.3), c) zwolnieniem kierownika osk z obowiązku przekazywania staroście w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu - dane osób, które ukończyły kurs (uchylenie art. 27 ust.1 pkt.4).

7.Proponowana zmiana brzmienia art.27 ust.6 umożliwia potwierdzenie przesyłanych staroście informacji w formie elektronicznej nie tylko bezpiecznym podpisem cyfrowym ale również bezpłatnym profilem zaufanym ePUAP.

8.Zaproponowane zmiany w art.31 będą skutkować możliwością ubiegania się o status SuperOSK w zakresie poszczególnych kat. uprawnień do prowadzenia szkolenia. Jednak 3 dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów/ wykładowców nadal będą mogły prowadzić wyłącznie SuperOSK posiadające poświadczenie o spełnianiu dodatkowych wymogów co najmniej w zakresie kat. A, B, C, D

9.W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych oraz jednoznacznego uregulowania problematyki nadawania instruktorom / wykładowcom uprawnień do szkolenia w zakresie tzw. podkategorii, w projekcie ustawy w art.36 dodano nowy ust.3 i w art. 38 dodano nowy ust. 3a

10.Dodanie w art. 37 nowego ust. 1a i w art. 38 nowego ust.6 będzie skutkować zwolnieniem instruktora / wykładowcy z obowiązku uczestnictwa w 3 dniowych warsztatach w roku w którym uzyskał uprawnienia do szkolenia.

11.Propozycja zmiany brzmienia art.45 ust. 2 pkt 2 skutkuje wyeliminowaniem nadmiernie restrykcyjnej normy, która dzisiaj może skutkować decyzją administracyjną o zakazie prowadzenia osk, jeżeli przedsiębiorca lub jego pracownik (nawet nieumyślnie ) tylko raz nie przekaże staroście informacji o rozpoczęciu kursu.

12.Zmiana brzemienia art. 53 ust.5 “zaowocuje” obowiązkiem dla dyr. WORD włączenia przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, a w razie braku takich organizacji - przedstawicieli ogólnopolskich organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, wyrażających wolę wzięcia udziału w postępowaniu - do prac przygotowujących specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego / SIWZ/. W konsekwencji zostanie wyeliminowana “luka” prawna umożliwiająca pomijanie przedstawicieli osk przy opracowywaniu SIWZ na dostawę / wynajem pojazdów do egzaminowania w okolicznościach, w których Ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje obowiązku powoływania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdów do egzaminowania!

13.Uwzględniając słuszny postulat środowiska osk o oddzieleniu egzaminowania od szkolenia w projekcie ustawy zaproponowano zmianę brzmienia art.117 ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, który skutkuje zakazem dla WORD wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

14.Zmiana polegająca na dodaniu w art.53 nowego ust.4a stanowi odpowiedź na wieloletnie, konsekwentne postulaty oraz zabiegi środowiska osk. Nareszcie będzie prawnie gwarantowana możliwość prowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B i B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby. Po wejściu w życie proponowanych zmian (spodziewamy się, że nastąpi to na początku 2014 r.) zostanie wykreowana korzystna dla osk, rewolucyjnie nowa jakość w zakresie decyzji o zakupach pojazdów do szkolenia. Albowiem skończy się dotychczasowa “presja” kursantów, aby szkolić ich, a co za tym idzie nabyć pojazdy identyczne jak w danym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego! Przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia kierowców (osk) odzyskają pełną “suwerenność” również w zakresie znaczących finansowo decyzji inwestycyjnych odnośnie marki, modelu pojazdu używanego do szkolenia oraz terminów ich wymiany. W takich okolicznościach najprawdopodobniej zakończy się przysłowiowe “ELDORADO” dla WORD-ów, którym oferuje się wynajem samochodów do egzaminowania za jeden grosz/ mc! Licząc na “łupienie” osk, które dotąd “przymuszane” presją kursantów kupowały identyczne pojazdy, ale za kwoty 45 000 – 50 000 PLN!

II. Na spotkaniu konsultacyjnym w DTD MTBiGM 17 września 2013r przekazaliśmy dyr. Łukaszowi Twardowskiemu dodatkowe n/w wspólne postulaty organizacji społecznych środowiska osk istotnych zmian uokp:

http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/264-2013-09-17-spotkanie-konsulatacyjne-w-mtbigm

Dziewięciomiesięczny okres wdrażania ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami (uokp ) ujawnił mankamenty oraz zbędne dolegliwości. Zachodzi konieczność ich niezwłocznego wyeliminowania.

Dlatego w imieniu n/w organizacji społecznych środowiska osk prosimy o akceptację postulatu poniższych zmian uokp:

1.Uchylić obligatoryjny obowiązek wystawiania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Art. 27 ust 4 Ośrodek szkolenia kierowców lub inny podmiot prowadzący szkolenie wydaje może wydać osobie  ubiegającej  się  o  uzyskanie  uprawnienia  do  kierowania  motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, jeżeli osoba ta: 1) uczestniczyła: a) w minimum 80 % przewidzianych w programie zajęć, o których mowa  w art. 23 ust.2 pkt.1 oraz w art. 23 ust. 5 pkt .1, b) we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w art. 23 ust. 5 pkt 2–4; 2) uzyskała pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego. Art.50 ust 2 pkt. 5: 2. Nie może być egzaminowana osoba: 5) nieposiadająca zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia; której profil kandydata na kierowcę nie zawiera informacji o ukończeniu wymaganego szkolenia;

2.Ograniczyć geograficzny zasięg działalności osk we wszystkich obszarach kompetencji określonych uokp / vide art. 26 ust.9 /

3.Zlikwidować generujący koszty obowiązek prowadzenia (10 +4 godz.) zajęć w ramach warsztatów doskonalenia zawodowego w wymiarze aż 3 dni! Art. 35 ust.6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, organizuje 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 lit. c, zapewnia udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach. Art.38 ust.5 pkt.2. Wykładowca jest obowiązany: 2) corocznie uczestniczyć w 3–dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6;

4.Doprecyzować wymogi oraz kwalifikacje osób prowadzących zajęcia na warsztatach doskonalenia zawodowego oraz wprowadzić obowiązek zawiadamiania starosty o rozpoczęciu zajęć w ramach warsztatów, np. “przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców (a może właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia zajęć), najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia warsztatów listę uczestników oraz informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć..

5.Z uwagi na kompatybilność programów zajęć teoretycznych warsztatów doskonalenia zawodowego egzaminatorów i instruktorów powinno się wprowadzić regulację skutkującą zaliczeniem części teoretycznej warsztatów dla osób posiadających uprawnienia instruktora i egzaminatora.

zredagował: Roman Stencel

Liga Obrony Kraju z/s w Warszawie, KRS 0000086818 Grzegorz Jarząbek – prezes

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie, KRS 0000133194 Krzysztof Szymański – prezes

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie, KRS 0000256376 Jan Domasik – prezes 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie, KRS 0000276855 Roman Stencel – prezes