Legislacja

Pojazd i karta pojazdu

18 marca 2013

Zbliżający się termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących kompletacji i dopuszczenia jednostkowego pojazdu - przypomnijmy 22 czerwca 2013 r. - pociąga za sobą konieczność odpowiedniej zmiany przepisów wykonawczych. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotował właśnie odpowiednie projekty. Są to:

*projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdu, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu oraz

*projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów.

Projektowane rozporządzenia przewidują, że podstawą wpisu parametrów technicznych pojazdu w karcie pojazdu mają być: świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE.

Oba projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.

Słowa kluczowe karta pojazdu pojazdy