Legislacja

Pojazd szkoleniowy: od 1 czerwca br. musi być właściwie oznaczony

14 marca 2016

Jak powinien wyglądać i jakie warunki techniczne spełniać pojazd szkoleniowy wszyscy wiemy, widzimy je na ulicach naszych miast. Oznaczone L-ką i wg stanu prawnego na dzień dzisiejszy tylko tyle co do tej wizualnej części. Z treści art. 24 pkt 1 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami wynika, że nauka jazdy może być prowadzona jedynie na pojeździe spełniającym łącznie wszystkie wymienione w tej ustawie warunki. W przeciwnym wypadku pojazd nie może być uznany za spełniający funkcje szkoleniowego. Poniżej te wymienione warunki. Musimy jednak pamiętać, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. pojazd będzie wyglądał inaczej – z prawej i lewej strony (na zewnątrz pojazdu) wymagane będą wyraźne informacje z adresem i nazwą ośrodka. Macie Państwo jeszcze kilka miesięcy czasu.

49faeb9b592cd3544fe53e2acb02050a59ccf2aa

d07f1f834721e9136279a04e7eefdfe84b4206ad

460c7a89847206c7652acb3e7a283a32d7cef1f5

Obowiązujące przepisy:

Pojazdy wykorzystywane do prowadzenia szkolenia powinny być oznaczone nazwą i adresem ośrodka szkolenia kierowców umieszczonym na zewnątrz pojazdu na jego prawej i lewej stronie – z wyjątkiem motocykli, przyczep i tramwajów. Litery i cyfry występujące w napisie powinny być czytelne – przepis ten obowiązuje z dniem 1 czerwca 2016 r. (nie dotyczy osk prowadzonych przez jednostki wojskowe oraz jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych oraz pojazdów zastępczych stosowanych do prowadzenia szkolenia w przypadku pozostawienia podstawowego pojazdu szkoleniowego w naprawie)

Podsumowując - pojazd szkoleniowy powinien być:

oznakowany kwadratową tablicą barwy niebieskiej z białą literą “L”;

oznaczony nazwą i adresem osk umieszczonymi na zewnątrz pojazdu na jego prawej i lewej stronie - z wyjątkiem motocykli, przyczep i tramwajów; litery i cyfry oznaczenia powinny być czytelne;

przystosowany do nauki jazdy;

pojazdy przeznaczone do nauki jazdy (rozdział 13) powinny spełniać warunki dodatkowe – być wyposażone w: przyrząd kontrolny (tachograf samochodowy dla określonych kategorii pojazdów); układ hamulcowy posiadający urządzenia przeciwblokujące koła jezdne; dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym; dodatkowe lusterka zewnętrzne (prawe i lewe); dodatkowe lusterko wewnętrzne (o ile lusterko wewnętrzne jest wymagane w pojeździe zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia ws. warunków technicznych); ogrzewaną tylną szybę (stosuje się do samochodu osobowego); apteczkę doraźnej pomocy; ogumione koło zapasowe.

posiadać adnotację w dokumencie stwierdzającym dopuszczenie do ruchu o spełnieniu wymagań, dokonywaną przez odpowiedni organ, na podstawie pozytywnego wyniku badania technicznego przeprowadzone go przez stację kontroli pojazdów, o której mowa w art. 82 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym – nie dotyczy tramwaju;

pojazdem odpowiednio przystosowanym do rodzaju niepełnosprawności spełniającym warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a i b – w przypadku szkolenia osoby niepełnosprawnej.

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r, - Prawo o ruchu drogowym (art. 66 ora art. 81 i art. 82)

ustawa z 19 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 24 pkt 1; art. 28)

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (par. 3 ust. 4 i 5) – wchodzą w życie z dn. 1.6.2016 r.

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia;

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 lipca 2014 r. II SA/Go 431/14

8a449eb515c7dc0ba9dfa32d38aaf63af2e14eb7

TAK JEST. Pojazd szkoleniowy oznaczony wg stanu prawnego obowiązującego do 31 maja 2016 r.

177fec58791b93ac35badc999ff47a28ae9a651d

TAK BĘDZIE. Pojazd szkoleniowy oznaczony wg stanu prawnego obowiązującego od 1 czerwca 2016 r.

(536-86-88 fot. jola michasiewicz oraz 89-90 fot. Agata Szatkowska)