Legislacja

Poprawione stawki za kartę pojazdu oraz jej wtórnik

16 października 2015

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik wprowadza zmiany stawek, i tak “§ 1. 1. Za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 75 zł. Za wydanie wtórnika karty pojazdu organ rejestrujący pobiera opłatę określoną w ust. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

U Z A S A D N I E N I E: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu jest realizacją delegacji dla ministra właściwego do spraw transportu określonej w przepisie art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Wydanie nowego rozporządzenia związane jest ze zmianą art. 77 Prawa o ruchu drogowym zawartą w ustawie z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273). Zgodnie z doprecyzowanym brzmieniem tej delegacji minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik.

Doprecyzowane brzmienie art. 77 ww. ustawy nie powoduje jednak zmiany istoty dotychczasowego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421).

Projekt rozporządzenia pozostawia na dotychczasowym poziomie wysokość opłat za wydanie karty pojazdu i na tej samej wysokości opłatę za wydanie wtórnika tego dokumentu. Nie zmieniła się również istota kryteriów określonych w wytycznych zawartych w art. 77 ust. 5 ww. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym do wydania tego rozporządzenia.

Planowane jest wejście w życie rozporządzenia z dniem 4 stycznia 2016 r. stosownie do dnia wejścia w życie ww. zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin Pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej w myśl uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979). 

Słowa kluczowe karta pojazdu wtórnik
Źródła ePD - Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych RCL - Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik ePD (elektroniczne PRAWO DROGOWE) – Aktualizowany zbiór aktów prawnych