Legislacja

Poprawiono projekt rozporządzenia o kontroli osk

28 listopada 2012

Opublikowano zmienioną wersję rozporządzenia w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców. Tekst sygnowany jest datą 28 listopada 2012 r. wcześniejsza wersja opatrzona była datą 25 października 2012 r.

Przypomnijmy – rozporządzenie określa zakres, warunki i tryb przeprowadzania kontroli oczywiście z zachowaniem przepisów określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. W szczególności wskazano sposób przygotowania planu kontroli, sposób przygotowania kontroli w tym określono wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Określono także podział na kontrolę “kompleksową” i “wycinkową” wskazując jakie rodzaje kontroli powinny być przeprowadzane w poszczególnych przypadkach. Wskazano także sposób postępowania z dokumentami zabezpieczanymi w związku z przeprowadzaną kontrolą. Dla ujednolicenia sposobu postępowania kontrolnego określono także jednolity wzór protokołu kontroli. Wskazano także tryb postępowania w zakresie podpisania protokołu i doręczenia zaleceń pokontrolnych. Akt został przesłany do konsultacji w terminie - 3 grudnia 2012 r. i następnie do podpisu ministra.