Legislacja

Poseł pyta czy będą dalsze zmiany w programie szkoleń?

26 lutego 2016

W dniu, gdy utraciło moc rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, gdy ośrodki mimo upływu ustawowych 18. Miesięcy nie otrzymały oczekiwanego nowego rozporządzenia wykonawczego; gdy szkoliły bądź przerwały szkolenia poseł Tomasz Kostuś zgłosił interpelację (nr 1329) adresowaną do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie planów resortu w tym zakresie.

Poseł krótko nawiązał do pytań: “Dnia 10 lutego br. skierowano do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Niniejsza regulacja ma min. określić szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych i placu manewrowego oraz zapewnić dostosowanie wymagań dotyczących poświadczenia spełniania dodatkowych wymagań do tych wynikających z ustawy o kierujących pojazdami w obecnym brzmieniu. Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.W proponowanych przepisach rozporządzenia umożliwiono przeprowadzenie i odbywanie szkoleń w zakresie wielu kategorii prawa jazdy jednocześnie. Czy w opinii Ministerstwa nie wpłynie to negatywnie na jakość prowadzonych szkoleń?

2.W omawianym projekcie zaproponowano obniżenie liczby godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w przypadku osób, które jednocześnie odbywają szkolenie w zakresie wielu kategorii prawa jazdy. Czy Ministerstwo dokonało oceny proponowanej regulacji pod kątem zdawalności egzaminów teoretycznych?

3.Projekt rozporządzenia zakłada zmianę programu szkolenia dla instruktorów nauki jazdy i wykładowców poprzez dodanie tematyki wynikającej z jazdy ekologicznej. Czy instruktorzy i wykładowcy posiadający w chwili obecnej uprawnienia zostaną objęci programem szkoleń w tym zakresie? Czy Ministerstwo oszacowało całościowy koszt szkoleń?

4.Czy Resort planuje dalsze zmiany w programie szkoleń poprzez rozszerzenie zajęć obowiązkowych o okresowe szkolenia na płycie poślizgowej?”