Legislacja

Poseł w sprawie przedłużenia vacatio legis ustawy o kierujących

5 listopada 2012

65da9611e22b0cf6bd3bb8323565ad82ba940304

(Fot.: PD@N 446-26sejm)

Poseł Waldemar Sługocki zaadresował do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej interpelację (nr 11156) w sprawie postulatów środowiska ośrodków szkolenia kierowców dotyczących nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Zdaniem parlamentarzysty wyjaśnienia wymagają kwestie dotyczące: "super ośrodków", obowiązek posiadania samochodu ciężarowego oraz autobusu; jednolitego egzaminacyjnego systemu teleinformatycznego itd.

Kilka dni wcześniej także o te kwestie zapytał poseł Jerzy Materna. Poniżej pełen tekst interpelacji posła Waldemara Sługockiego. Konkludując pyta on: czy resort planuje ponownie przełożyć termin wejścia w życie zmian wprowadzających egzaminowanie teoretyczne według nowych zasad i drugie pytanie - czy resort bierze pod uwagę możliwość wprowadzenia egzaminów praktycznych na pojazdach, na których szkoleni byli kursanci?

Szanowny Panie Ministrze,

13 września bieżącego roku w trakcie odbywającego się w Zielonej Górze Konwentu Marszałków Województw RP odbył się protest przedstawicieli branży szkolenia kierowców, którzy wyrazili swój przeciw wobec niekorzystnych ich zdaniem zapisów Ustawy o kierujących pojazdami. Według organizatorów tej demonstracji po wejściu w życie przedmiotowej ustawy, tj. po 19 stycznia 2013 r., tylko wąska grupa wyznaczonych “ośrodków szkolenia kierowców posiadających poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań", potocznie nazwanych w branży Super OSK, będzie miała wyłączność na szkolenie kandydatów na instruktorów, zaś jednym z podstawowych kryteriów będzie tak naprawdę posiadanie przez te podmioty samochodu ciężarowego oraz autobusu. Stąd też sądzą oni, że jest to nieuzasadnione i celowe uprzywilejowanie pewnej grupy szkół jazdy kosztem innych. Pikietujący uważają również, że termin wejścia w życie ustawy jest nie realny jeśli chodzi o rozpoczęcie egzaminowania teoretycznego według nowych zasad. Powodem ma być nieprzegotowany jednolity system teleinformatyczny obejmujący Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, starostwa, ośrodki szkolenia kierowców i Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców. Ich zdanie w tej kwestii podzielili marszałkowie obradujący na Konwencie Marszałków. W ich stanowisku datowanym tego samego dnia, w którym odbył się protest środowiska ośrodków szkolenia kierowców, czytamy: “Opublikowanie w drugiej połowie 2012 r. odpowiedniego rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów stosowanych w tych sprawach nie daje podstaw na realne szanse wdrożenia systemu teleinformatycznego w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego od dnia 19 stycznia 2013 r." Stanowisko to jest argumentowane realizacją niezbędnych procedur stasowanych w zamówieniach publicznych oraz czasem koniecznym na prawidłowe przygotowanie infrastruktury i kadry.

Dlatego też marszałkowie zwracają uwagę na podjęcie awaryjnych działań pozwalających Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego na dalszą organizację egzaminów po 19 stycznia przyszłego roku.

Kolejnym bardzo ważnym problemem wskazanym przesz przedstawicieli środowiska szkół jazdy jest proceder polegający na zaopatrywaniu przez producentów samochodów osobowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w pojazdy przeznaczone do egzaminowania z 1 grosz. Jest to celowy wybieg sprzedawców, bowiem automatycznie wymusza on na właścicielach szkół jazdy zakup pojazdów tej samej marki oraz tego samego typu, ale już za kwoty od 50 tys. zł. Stanowi to dla osób prowadzących działalność szkoleniową w zakresie prowadzenia pojazdów bardzo poważne konsekwencje finansowe. Może także budzić pewne niezdrowe układy i patologie. Co prawda zakup tanich pojazdów jest korzystny z punktu widzenia środków publicznych ale jeśli spojrzeć na ten problem szerzej, stanowi poważne zagrożenie dla wielu, często małych, rodzinnych firm oraz podnosi koszty uzyskiwania uprawnień przez kierujących. Rozwiązaniem tej sytuacji może być zdaniem zainteresowanych wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających kursantom zdawanie egzaminu na tych samych pojazdach, na których uczyli się w trakcie kursu.

W związku z przedstawionymi problemami uprzejmie proszę Pana Ministra o odniesienie do podnoszonej przez przedstawicieli szkół jazdy kwestii tzw. Super OSK oraz o odpowiedź na następujące pytania:

1.Czy kierowany przez Pana resort planuje ponownie przełożyć termin wejścia w życie zmian wprowadzających egzaminowanie teoretyczne według nowych zasad?

2.Czy Ministerstwo Transport Budownictwa i Gospodarki Morskiej bierze pod uwagę możliwość wprowadzenie egzaminów praktycznych na pojazdach, na których szkoleni byli kursanci?