Legislacja

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

24 października 2012

24 października 2012 r. Komisja Infrastruktury rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 755) w zakresie:

- części budżetowej 17 - Administracja publiczna, dział 710, w zakresie rozdziałów: 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne, 71021 - Główny Urząd Geodezji i Kartografii;

- części budżetowej 18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa;

- części budżetowej 21 - Gospodarka morska;

- części budżetowej 26 - Łączność;

- części budżetowej 39 - Transport;

- części budżetowej 71 - Urząd Transportu Kolejowego;

- części budżetowej 76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej;

- części budżetowej 83 - Rezerwy celowe, w zakresie pozycji: 5, 6, 41 i 63;

- części budżetowej 85 - Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu: 600 - Transport i łączność;

- planu finansowego państwowego funduszu celowego z zał. nr 6 - Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

- planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej z zał. nr 13 - Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

- planów finansowych państwowych osób prawnych z zał. nr 14:

a) Transportowego Dozoru Technicznego,

b) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;

- dochodów budżetu środków europejskich z zał. nr 3, wydatków budżetu środków europejskich z zał. nr 4, planu dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2013-2015 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej (tabele 1 i 2) z zał. nr 15, wykazu programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej (tabele 1, 2 i 3) z zał. nr 16, wykazu programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów z zał. nr 17, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności z zał. nr 18 oraz prefinansowania zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z zał. nr 19, w przedmiotowym zakresie działania Komisji;

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami z zał. nr 7, zakresu i kwot dotacji przedmiotowych i podmiotowych z zał. nr 9 oraz programów wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 11, w przedmiotowym zakresie działania Komisji.

Komisja odrzuciła wnioski o negatywne zaopiniowanie części budżetowych: 18 - Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, 21 - Gospodarka morska oraz 39 - Transport.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie, wnioskując o: dofinansowanie kwotą 10 mln zł Urzędu Transportu Kolejowego oraz kwotą 5 mln zł prac przy pogłębieniu toru wodnego w Szczecinie.

Upoważniono posła Zbigniewa Rynasiewicza (PO) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Tadeusz Jarmuziewicz, podsekretarze w tym resorcie - Anna Namiotko-Wypych, Patrycja Wolińska-Bartkiewicz i Andrzej Massel oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji - Magdalena Młochowska.

Na kolejnym posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów Klubu PiS Komisja wysłuchała informacji nt. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Głównego Inspektora Nadzoru Drogowego działającego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Poseł Jerzy Polaczek (PiS) przedstawił zastrzeżenia dotyczące m.in.: nieprawidłowości w zarządzaniu GITD (w zakresie obsady wyższych stanowisk w służbie cywilnej); prawidłowości, racjonalności i efektywności przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych; stopnia zaawansowania tworzenia systemu informatycznego CAANARD; opóźnień w egzekwowaniu zobowiązań wobec Skarbu Państwa (głównie z naliczonych mandatów); wykorzystania floty samochodowej; wykorzystania budżetu GITD na inwestycje oraz planu dochodów na br.

W odpowiedzi główny inspektor transportu drogowego - Tomasz Połeć, podkreślił m.in., że NIK przeprowadziła w latach 2010 i 2011 szeroką kontrolę w GITD i pozytywnie oceniła jego działalność.

Przewodniczący Komisji zapowiedział, że podkomisja stała ds. transportu samochodowego i drogownictwa zaplanuje posiedzenie poświęcone funkcjonowaniu GITD.

W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Tadeusz Jarmuziewicz.