Legislacja

Posłowie chcą uporządkowania rynku przewozu osób

26 czerwca 2015

09493830f5369516fb8ff5c78e650019b4845b78

Ustawodawca zmienia brzmienie przepisu dopuszczającego przewóz okazjonalny: 1) pojazdami zabytkowymi, 2) samochodami osobowymi: a) prowadzonymi przez przedsiębiorcę świadczącego usługi przewozowe albo zatrudnionego przez niego kierowcę, b) na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej w lokalu przedsiębiorstwa, c) po ustaleniu opłaty ryczałtowej za przewóz przed rozpoczęciem tego przewozu; zapłata za przewóz regulowana jest na rzecz przedsiębiorcy w formie bezgotówkowej; dopuszcza się wniesienie opłat gotówką w lokalu przedsiębiorstwa - będącymi wyłączną własnością przedsiębiorcy lub stanowiącymi przedmiot leasingu tego przedsiębiorcy.

(519-88 fot. Jola Michasiewicz)

W Kancelarii Sejmu RP odnotowano wniesienie przez grupę posłów poselskiego projektu ustawy o zmanie ustwy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiciel wnioskodawcy - poseł Józef Lassota. Zmiana dotyczy uporządkowania rynku przewozu osób taksówkami i działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób. Tekst skierowano do opinii Biura Legislacyjnego oraz do ustalenia zgodności z prawem Unii Europejskiej.