Legislacja

Potrzebny nowy wzór dowodu rejestracyjnego

6 lipca 2015

W odpowiedzi na interpelację posła Wojciecha Ziemniaka (nr 32977) w sprawie konieczności wymiany dowodów rejestracyjnych zaadresowaną do Ministra Infrastruktury i Rozwoju odpowiedział Paweł Olszewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Poseł nawiązując do aktualnie obowiązującego przepisu wymiany dowodu rejestracyjnego co sześć lat (w druku istnieje zaledwie sześć rubryk na pieczątki potwierdzające dokonanie przeglądu technicznego pojazdu) pytał:

1.Czy Ministerstwo przewiduje (jeśli tak to kiedy) wprowadzenie nowego wzoru dowodów rejestracyjnych pojazdów, który zawierałby większą ilość rubryk na pieczątki potwierdzające stan techniczny auta?

2.Czy istnieje możliwość, aby w obecnych dowodach pieczątki stawiać na stronach, które są puste i niewykorzystane?

3.Czy Ministerstwo przewiduje obniżenie opłat za wydawanie dowodów rejestracyjnych?

4.Czy możliwe będzie w przyszłości dokonywanie czynności wymiany dokumentów takich jak dowód rejestracyjny czy prawo jazdy drogą elektroniczną?

I oto co myśli resort w poruszonej sprawie:

Odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem platformy e-PUAP interpelację nr 32977 posła Wojciecha Ziemniaka w sprawie konieczności wymiany dowodów rejestracyjnych, uprzejmie informuję, że znając ten problem, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju implementując do prawa polskiego dyrektywę 2014/45/UE zaproponuje zmianę w sposobie potwierdzania ważności przeprowadzonego badania technicznego pojazdu tak, aby nie powodowało to konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego. Obecnie obowiązujące przepisy w sprawie rejestracji pojazdów określają możliwość potwierdzania ważności przeprowadzonego badania technicznego pojazdu w rubrykach dowodu rejestracyjnego tylko do tego przeznaczonych.

Odnosząc się do pytania trzeciego informuję, że obecnie ministerstwo nie przewiduje prowadzenia prac legislacyjnych w celu obniżenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego. Biorąc pod uwagę wytyczne do określenia tych opłat w drodze rozporządzenia, wskazane w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn.zm.) wyjaśniam, że nie wystąpiła przesłanka w zakresie kosztów działania administracji w sprawach rejestracji pojazdów, warunków dystrybucji oraz zabezpieczania dokumentów związanych z rejestracją pojazdów, która powodowałaby zasadność obniżenia tych opłat.

W zakresie pytania czwartego posła Wojciecha Ziemniaka informuję, że podstawą do informatyzacji czynności i wniosków składanych do organów rejestrujących pojazdy i wydających uprawnienia do kierowania jest ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). Istniejące podstawy prawne dają możliwość składania wniosków o wydanie dowodu rejestracyjnego albo prawa jazdy środkami komunikacji elektronicznej. Za zapewnienie elektronicznej skrzynki podawczej do składania wniosków takimi środkami, w tym z wykorzystaniem platformy e-PUAP, odpowiada jednak starosta realizujący ww. zadanie publiczne. Należy wziąć pod uwagę, że niezależnie od formy złożenia ww. wniosku (drogą elektroniczną lub tradycyjną - za pośrednictwem poczty lub w urzędzie) wymieniony “stary” dokument (dowód rejestracyjny albo prawo jazdy) muszą być zwrócone do organu rejestrującego pocztą lub bezpośrednio do urzędu. Wynika to z implementowanego do naszych przepisów prawa UE.