Legislacja

Praca społecznie użyteczna za grzywnę

10 listopada 2011

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 16 września o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. Wśród zmian nowela Kodeksu wykroczeń przewidująca kary zastępczej jeżeli ukarany uchyla się od jej odbywania; dot. bezskutecznej egzekucji grzywny, która może być przez sąd zamieniona na pracę społecznie użyteczną itd. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r

Słowa kluczowe grzywny kodeks wykroczeń