Legislacja

Prawa pasażerów autobusów i autokarów w noweli ustawy o transporcie

19 marca 2013

Opublikowano nowy tekst projektu założeń do zmiany ustawy o transporcie drogowym. Jest to projekt zgłoszony przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przeznaczony do rozpatrzenia z terminem zgłaszania ewentualnych uwag do dnia 19 marca 2013 r., czyli właśnie zakończył się. Projekt był wcześniej procesowany i dotyczył dostosowania do polskiego porządku prawnego przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE w zakresie utworzenia i prowadzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Projekt był przewidziany do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów w dniu 18 października 2012 r., jednakże z uwagi na zgłoszone uwagi został zdjęty z porządku obrad. W związku z faktem, iż kwestie wprowadzenia regulacji dla rejestry wymagają przeprowadzenia szczegółowych konsultacji z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz tym, że rozporządzenie 181/2011 stosuje dię od dnia 1 marca 2013 r., Zespół do Spraw Programowania Prac Rządu wyraził zgodę na procesowanie projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym wyłącznie w zakresie praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym - informuje Maciej Jankowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.