Legislacja

Prawo jazdy i zobowiązania alimentacyjne - w opublikowanej ustawie

29 września 2011

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. I tak: “b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: “3a. Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.” Tak więc ustawodawca łagodniej potraktował kierowców uchylających się od płacenia alimentów.

Słowa kluczowe prawo jazdy