Legislacja

Prawo jazdy po 185 dniach przebywania na terenie RP

2 czerwca 2012

Z art. 90 ust. 1 pkt 5 Prawa o ruchu drogowym wynika, że prawo jazdy otrzymuje osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy. Z treści tego przepisu nie wynika, jak zdaje się dowodzić pełnomocnik skarżącego, że organ winien poprzestać na odebraniu oświadczenia ubiegającego się o prawo jazdy o przebywaniu przez niego na terytorium RP przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym. Warunek ten podlega bowiem, podobnie jak pozostałe przesłanki uzyskania prawa jazdy wskazane w ustawie Prawo o ruchu drogowym, weryfikacji przez organ wydający prawo jazdy. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2008 r. II SA/Gl 665/08.