Legislacja

Prawo o ruchu drogowym. Łatwiej zostać rzeczoznawcą czy diagnostą

15 czerwca 2014

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prwnego na 15.6.2014 r.

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o ułatwieniu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

o działalności ubezpieczeniowej

Ustawa

Kodeks pracy

Ustawa

Kodeks postępowania karnego

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

W zaktualizowanym z datą 15 czerwca br. zbiorze aktów prawnych ePD (elektroniczne PRAWO DROGOWE) pomieszczono ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Akt wprowadza przepisy dokonując zmian m.inn. w ustawie z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. W rozdziale “Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu” w artykule dotyczącym rzeczoznawcy samochodowego określono nowe wymagania. I tak dotychczasowy wymóg posiadania wykształcenia wyższego zastąpiono wymogiem posiadania wykształcenia “co najmniej średnie”, natomiast dotychczasową 5-letnią praktykę zawodową, zastąpiono okresem 2 lat. Nadto nawet tego 2-letniego doświadczenie “nie stosuje się do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej". Łatwiejszy dostęp do zawodu otrzymali także diagności wykonujący badania techniczne pojazdów, a zatrudnieni w stacji kontroli pojazdów. Tu ustawodawca określił rozumienie kategorii wykształcenia technicznego i praktyki: "2b. Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, o których mowa w ust. 2, rozumie się:

1) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

2) średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

3) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

4) średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

2c. Z obowiązku odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 2, jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

2d. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2c, następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.

2e. Do okresu praktyki, o którym mowa w ust. 2b pkt 1 i 3, wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1."

Zmiany obowiązują z dniem 10 sierpnia 2014 r.