Legislacja

Problemy z drogą pożarową

10 listopada 2010

3f00cb1ebef2f99c172d8771a5695494a7bbfcbd440272d7a576ed034f03d495abe234e107be5b2d

(Fot.: PD@N 364-16/17jm) ^ Taki oto los znaku “droga pożarowa” na jednym z osiedli mieszkaniowych w Warszawie. W miejscu gdzie stał, a przeszkadzał parkującym samochodom i znalazł się... za śmietnikiem. I tak na osiedlu obejmującym ok. 600 mieszkań, nie ma drogi pożarowej

 

Drogi pożarowe na osiedlach mieszkaniowych są problemem - komentują istniejący stan strażacy. Nawet tam gdzie są poprowadzone prawidłowo, kierowcy często parkują tarasując przejazd, który w razie pożaru lub innego zagrożenia może być niezbędny w czasie akcji.Zapewnienie dojazdu wozów pożarniczych do budynków to obowiązek zarządcy obiektu. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe powinny zorganizować odpowiednią drogę pożarową nie czekając na przypomnienie ze strony straży pożarnej. W praktyce jest inaczej. - Występuje więc kontrola straży pożarnej. Potem wydawania jest decyzja administracyjna, w której określamy termin realizacji obowiązku i egzekwujemy wykonanie tychże dróg pożarowych - mówi kpt. Gerard Wydrych, rzecznik prasowy bocheńskiej straży pożarnej. Po reakcji straży pożarnej spółdzielnie reagują i wykonują potrzebne drogi pożarowe. Jak mówi rzecznik bocheńskiej straży problemem jest jedynie terminowość. - Problemy z terminami nie wynikają jednak z winy zarządców obiektów, dlatego niejednokrotnie występowało przedłużenie terminów realizacji. Natomiast wykonują te obowiązki stopniowo i do celu. Nie da się tego zrobić błyskawicznie i przebudować osiedli w krótkim czasie - podkreśla Wydrych. Istniejące na bocheńskich osiedlach drogi pożarowe nie zawsze spełniają wszystkie wymagane wymogi i nie gwarantują dostępu do każdego budynku. Z różnych przyczyn: - Istnieje bardzo zła praktyka parkowania na tych drogach przez mieszkańców najczęściej w godzinach popołudniowych. Wynika to z braku wystarczającej ilości miejsc parkingowych na terenie osiedli. Sytuacja taka powoduje, że niejednokrotnie w godzinach wieczornych, czy nocnych nie da się dojechać ciężkim wozem gaśniczym, czy drabiną mechaniczną bezpośrednio pod budynek mieszkalny. W tym temacie straż pożarna niestety nie ma kompetencji. Nie możemy kierowców przymuszać, czy karać za niewłaściwe parkowanie na drogach pożarowych - przyznaje Gerard Wydrych. Możliwości policji również są ograniczone. - Na drogach niepublicznych, a takimi najczęściej bywają drogi w centrum osiedli policja nie może karać kierowców mandatami. Natomiast policja nie jest całkiem bezsilna, ponieważ może sporządzić wniosek do sądu i wtedy te uprawnienia posiada oczywiście sąd - tłumaczy nadkom. Andrzej Świtalski z bocheńskiej policji. Funkcjonariusze bocheńskiej policji nie spotykają się z koniecznością interwencji w przypadku braku możliwości przejazdu strażaków drogą pożarową, ale podkreślają, że w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia dopuszcza się możliwość uszkodzenia pojazdów. - Nie spotkałem się z sytuacją nagłej interwencji w związku z koniecznością dojazdu do miejsca zdarzenia. Strażacy często jednak mówią, że mają problemy z dojazdem do różnych akcji, ale te problemy w jakiś sposób udaje im się rozwiązać, czyli prawdopodobnie przejeżdżają nie po drogach tylko wykorzystując inne trasy dojazdu - mówi Andrzej Świtalski.

Oznakowanie dróg pożarowych:

Droga pożarowa powinna umożliwiać dojazd jednostek ochrony przeciwpożarowej do pożaru o każdej porze roku bez jakichkolwiek przeszkód.

Droga pożarowa powinna być oznakowana znakiem składającym się ze znaku NIE ZASTAWIAĆ oraz znaku dodatkowego DROGA POŻAROWA.

Znaki DROGA POŻAROWA powinny być widoczne o każdej porze doby, a sposób ich rozmieszczenia wzdłuż drogi pożarowej nie powinien budzić wątpliwości u kierujących jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Znaki DROGA POŻAROWA powinny być umieszczone po prawej stronie jezdni, na wysokości co najmniej 2 m od powierzchni drogi. Znaki powinny być umocowane na konstrukcjach wsporczych, tj. słupach, ramach, wysięgnikach, konstrukcjach bramowych itp. wykonanych z materiałów trwałych.

Znak powinien być wykonany z materiału fosforoscencyjnego lub odblaskowego w takiej wielkości, aby był dobrze widoczny ze znacznej odległości. Przy każdej zmianie kierunku drogi powinien być umieszczony znak wskazujący kierunek jazdy oraz znak DROGA POŻAROWA.

Przy umieszczaniu znaków DROGA POŻAROWA należy uwzględniać czynniki mogące wpłynąć na możliwości ich zauważenia i odczytania, jak np. obecność obiektów budowlanych, drzew, krzewów itp. Mogących zasłaniać znak.

 

Pomimo ustawionych znaków: B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się i umieszczonej pod nimi tabliczki z napisem droga pożarowa na wielu osiedlach parkuje samochód przy samochodzie. Za takie zachowanie każdy kierujący sam naraża się na mandat w wysokości 100 zł i 1 punkt karny. Nadto w razie niebezpieczeństwa na takie osiedle nie będą mogły szybko i sprawnie wjechać ani straż pożarna, ani pogotowie. Pytanie nasuwa się samo. Czy kierujący nie zdają sobie sprawy, że zastawienie drogi pożarowej to oczywiste stwarzanie zagrożenia niebezpieczeństwa dla współmieszkańców, a może i dla własnej rodziny? Problem z niewłaściwym parkowaniem dotyczy całego kraju. Wynika on nie tylko z braku miejsc, wyobraźni i odpowiedzialności za swoje zachowanie. To skutek także społecznego przyzwolenia na łamanie prawa i nieliczenie się z innymi.