Legislacja

Progi płytowe – w przepisach brak jednolitości

4 kwietnia 2016

67bf325a3e25bf40ae6a19157320b66466bbb0be

(537-33 fot. jola michasiewicz)

W sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących lokalizowania progów płytowych wraz z umieszczaniem na nich przejazdów rowerowych lub przejść dla pieszych zwróciła się do ministra infrastruktury i budownictwa posłanka Aldona Młyńczak z interpelacją (nr 1763). Sprawa dotyczy rozporządzenia z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (2015.1314). W ramach tych regulacji umieszczonych w załączniku nr 4 pkt 8.1. “Progi zwalniające” wprowadza się zapis cyt. “Progi zwalniające nie mogą być umieszczane bliżej niż: 40 m od skrzyżowania ulic lub dróg z wyjątkiem progów płytowych, na których wyznaczono przejście dla pieszych lub przejazd dla rowerzystów” Dołączono również w punktach 8.1.2 i 8.1.3 rysunki, które wskazują parametry ramp najazdowych progów płytowych w przedziale od 6,6% do 10%. Posłanka uzasadnia dalej: Natomiast w świetle obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 poz. 430 z późniejszymi zmianami) cytując par. 63 ust. 3 rozporządzenia: “Pochylenie podłużne drogi podporządkowanej nie powinno być większe niż 3% na długości co najmniej 20 m od krawędzi jezdni drogi z pierwszeństwem przejazdu.” Posłanka apelowała o jednolite stanowisko i pytała:

1.Czy w świetle obowiązującego prawa poprawnym jest lokalizowanie progów płytowych o parametrach zgodnych z rozporządzeniem na wlotach skrzyżowań podporządkowanych (bliżej niż 20m od krawędzi jezdni drogi z pierwszeństwem) do ulicy klasy L i wyższych klas, wraz z lokalizacją na nich przejazdów rowerowych lub przejść dla pieszych?

2.Czy rozwiązanie przedstawione w punkcie 1. jest zgodne z zapisami pkt 7.8. załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach? Cytat z rozporządzenia: “Przejścia dla pieszych w rejonach skrzyżowań zaleca się lokalizować w miejscu umożliwiającym zatrzymanie pojazdów między przejściem a krawędzią jezdni poprzecznej, tzn. w odległości nie mniejszej niż 5,0 m od tej krawędzi. Zasada ta dotyczy w szczególności wlotów dróg równorzędnych i podporządkowanych”.

W imieniu resortu odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu Piotr Stomma przedstawiając następujące stanowisko: Progi zwalniające, zgodnie z treścią pkt 8 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181, z późn. zm.), stanowią urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego wymuszenia ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych. W związku z powyższym nie są one elementem geometrii drogi, w rozumieniu treści rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), a zwłaszcza treści § 62 ust. 3, stanowiącej o dopuszczalnym pochyleniu drogi podporządkowanej na wlocie do skrzyżowania. Progi zwalniające stanowią jedynie wyposażenie drogi – jako obiektu budowlanego, podobnie jak znaki i sygnały drogowe oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu, jak np. słupki prowadzące, tablice kierujące, słupki przeszkodowe, balustrady, drogowe bariery ochronne, itp.

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz.1314) znowelizowały m.in. przepisy przywołanego wyżej pkt 8 załącznika nr 4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. Treścią § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 3 lipca 2015 r. dopuszczono możliwość stosowania progów zwalniających płytowych, na których wyznaczono przejście dla pieszych lub przejazd dla rowerzystów w odległości mniejszej niż 40 m od skrzyżowania. Oznacza to, że aktualnie progi tego typu mogą być umieszczane m.in. na podporządkowanych wlotach dróg klas technicznych: L (lokalna), D (dojazdowa) i wyjątkowo Z (zbiorcza) do skrzyżowań. Nie określono przy tym minimalnej odległości umieszczenia progu zwalniającego płytowego od skrzyżowania, na wlocie drogi podporządkowanej. Obowiązujące przepisy mają zastosowanie wodniesieniu do obszarów zabudowanych. Poza obszarami zabudowanymi nie dopuszcza się stosowania na drogach progów zwalniających, niezależnie od ich typu.

Należy przy tym nadmienić, że obowiązujące przepisy w zakresie stosowania progów zwalniających płytowych nie pozostają w sprzeczności z treścią pkt 7.8 załącznika nr 2 dorozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.,która stanowi, iż przejścia dla pieszych w rejonach skrzyżowań zaleca się lokalizować w miejscu umożliwiającym zatrzymanie pojazdów pomiędzy przejściem, a krawędzią jedni poprzecznej, tzn. w odległości nie mniejszej niż 5,0 m od tej krawędzi. Zasada ta, dotycząca w szczególności wlotów dróg równorzędnych i podporządkowanych, stanowi jedynie zalecenie, a nie wymóg obligatoryjny. W każdym przypadku lokalizacja progu zwalniającego (niezależnie od jego typu) stanowi element organizacji ruchu drogowego, która podlega procedurom zatwierdzenia do realizacji przez właściwy organ zarządzający ruchem na drogach.

Decyzja o umieszczeniu przedmiotowych urządzeń na drodze, pozostaje zatem w gestii właściwego organu zarządzającego ruchem, wskazanego w art. 10ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Zgodnie z treścią przywołanego artykułu :

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zarządza ruchem na drogach krajowych,

marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich,

starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Kompetencje wymienionych organów (GDDKiA, marszałka województwa oraz starosty) nie obejmują zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu. Organem zarządzającym ruchem na tych drogach – z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych – jest prezydent miasta.

Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.

Rozpatrując projekt organizacji ruchu, zawierający lokalizację progu zwalniającego płytowego na wlocie drogi podporządkowanej do skrzyżowania i zatwierdzając go do realizacji - zgodnie z wymogami zawartymi wrozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz warunków wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem(Dz.U. Nr 177, poz. 1729) - właściwy organ zarządzający ruchem dokonuje m.in. oceny zgodności tej lokalizacji z treścią obowiązujących przepisów oraz uwzględnia warunki terenowe, a w konsekwencji, w miarę możliwości, także zalecenia wskazane w treści pkt 7.8rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.