Legislacja

Projekt podstawy programowej kształcenia kierowcy-mechanika

3 marca 2016

Jak poinformował Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z pracodawcami zostały przygotowane podstawy programowe kształcenia m.in. w zawodzie kierowca mechanik (symbol cyfrowy zawodu 8322Z01. Konsultacje zaplanowano do 26 lutego br. Nowela dotyczy rozporządzenia z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Przygotowania mają umożliwić szkołom rozpoczęcie z dniem 1 września kształcenia w tym zawodzie. Zgodnie z harmonogramem znowelizowane rozporządzenie ma zostać podpisane w połowie marca. Przypomnijmy, iż zawód kierowca mechanik wyinika z obserwowanego przez pracodawców deficytu kadr z wykształceniem zasadniczym zawodowym, które mogłoby zasilić rynek pracy w branży transportowej, tj. zapełnić lukę w wykonywaniu usług związanych z przewozem rzeczy. Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotarzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.

Projekt podstawy programowej (fragment)

- PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

kierowca mechanik 832201

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Warunkiem rozpoczęcia nauki w zawodzie kierowca mechanik jest przedstawienie zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zawodowego wystawionego przez uprawnionego lekarza oraz uprawnionego psychologa zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o transporcie drogowym.