Legislacja

Projekt rozporządzenia w sprawie danych z fotoradarów

8 czerwca 2012

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu, trybu oraz warunków technicznych gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych. Rozporządzenie określa sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu drogowego utrwalonych obrazów i danych w sprawach naruszeń przepisów ruchu drogowego, o których mowa w art. 129g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Potrzeba wprowadzenia projektowanych przepisów wynika z wejścia w życie w dniu 31 grudnia 2011 r., przepisów ustawy z dnia 29 października 20110 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225, poz. 1466). Nadającej uprawnienia ITD. do ujawniania za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekroczenia dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych w odniesieniu do kierujących pojazdem.

Trwają uzgodnienia międzyresortowe.