Legislacja

Projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów

4 sierpnia 2014

Z datą 1 sierpnia br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych. Rozporządzenie określa: program szkolenia diagnostów; sposób przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym i wysokość opłaty za egzamin; wzory dokumentów związanych z uzyskaniem uprawnień do wykonywania badań technicznych. Podstawą prawną do wydania projektowanego rozporządzenia jest art. 84a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym - zmieniony w drodze ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. W dniu 10 czerwca 2014 r. została ogłoszona ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która określa szczegółowe wymagania dla diagnostów w zakresie wykształcenia i praktyki, które do tej pory były określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów(Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2469 oraz z 2010 r. Nr 140, poz. 946). W konsekwencji tego ustawa wprowadziła zmianę upoważnienia do wydania aktu wykonawczego zawartego w art. 84 a ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wykreślając z niej konieczność określenia w rozporządzeniu szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów. Przedmiotowy projekt co do zasady jest powieleniem przepisów aktualnie obwiązującego rozporządzenia, z wyjątkiem zmian dotyczących wykreślenia wymagań dla diagnostów na skutek nowej wprowadzenia nowego upoważnienia do wydania aktu wykonawczego, wykreślenia z załącznika I: w odniesieniu do zakresu szkoleń - podziału taksówki na bagażową i osobową, gdyż aktualne przepisy ustawy o transporcie drogowym nie przewidują takiego podziału, w odniesieniu do szkoleń specjalistycznych - szkoleń związanych z przeprowadzaniem badań technicznych dla pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki w roku, pojazdów marki “SAM” - aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nie przewidują dopuszczania pojazdów bez homologacji w ramach jednej sztuki w roku, oraz badań co zgodności z warunkami technicznymi pojazdów marki “SAM”. Tych samych wykreśleń dokonano również w załącznikach nr 3, 7 i 9. Ponadto projekt wprowadza zmiany w stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia w zakresie:

1.Wykreślenia obowiązku nałożonego na Transportowy Dozór Techniczny (TDT) dotyczącego powiadamiania organów nadających uprawnienia diagnostom, odnośnie terminu i miejsca egzaminów kwalifikacyjnych. W całym okresie prowadzenia przez TDT egzaminów nie pojawił się przypadek wskazujący, na to, iż informacja ta była w jakikolwiek sposób wykorzystywania przez te organy. Ponadto TDT zamieszcza komunikaty o terminach i miejscach egzaminów na stronie internetowej TDT (§ 3 ust. 1 projektu).

2.Wykreślenia części dokumentów załączanych do wniosku o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez TDT, tj.: pisemnego oświadczenie o posiadaniu wymaganego wykształcenia i praktyki oraz kserokopii zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla diagnostów.Ww. dokumenty nie są potrzebne TDT do przeprowadzenia egzaminu, a fakt, że są składane, powoduje konieczność potwierdzenia przez TDT spełnienia wymogów zadeklarowanych w tych dokumentach. Rolą TDT jest sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o uprawnienie diagnosty posiada odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną do wykonywania badań technicznych pojazdów. Z kolei zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, to starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, dlatego wnioskujący powinien do tego organu składać te dokumenty, celem ich weryfikacji pod kątem spełnienia ustanowionych wymagań (§ 3 ust. 4 projektu).

3.Doprecyzowano, iż część praktyczną egzaminu w zakresie przeprowadzenia badania technicznego przez zdającego jest przeprowadzana w zakresie określonym przez Komisję egzaminacyjną – z punktu widzenia praktycznego wykonanie pełnego badania technicznego pojazdu w trakcie egzaminu praktycznego jest bardzo trudne ze względu na czas trwania pełnego badania, w szczególności biorąc pod uwagę, iż egzamin odbywa się na udostępnianej w tym celu czynnej stacji kontroli pojazdów, przez co zakłóca jej normalną działalność (§ 5 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 oraz § 6 ust. 2 projektu).

4.Podwyższenia opłat za egzaminy przeprowadzane przez TDT: w przypadku egzaminu kwalifikacyjnego (teoretyczny + praktyczny) z 210 zł na 350 zł; w przypadku egzaminu kwalifikacyjnego dla diagnostów uzupełniających uprawnienia oraz egzaminu poprawkowego ze 100 zł za moduł na: 150 zł za egzamin obejmujący każdą część szkolenia wchodzącą w zakres modułu II, 150 zł za moduł III 150 zł i 150 zł za egzamin obejmujący część praktyczną, lecz łącznie nie więcej niż 350 zł (aktualnie 210 zł); w przypadku opłaty za ponowny egzamin praktyczny: ze 100 zł na 150 zł.

5.W zakresie przeniesienia niektórych przepisów zarządzenia Nr 33 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia pod kątem określenia sposobu przeprowadzania egzaminów.

6.Wprowadzenia obowiązku dla Dyrektora TDT odnośnie zatwierdzenia działania Komisji egzaminacyjnej w drodze regulaminu wewnętrznego tego podmiotu.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała z wynikiem pozytywny egzamin. Egzamin, zgodnie z art. 84 ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym, przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora TDT. Projektowana regulacja nie jest objęta przepisami prawa Unii Europejskiej.