Legislacja

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie szkolenia

5 maja 2016

c3cdfe2015ed9e9ff55e5a538f1a740c0500aafc(538-3)

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców wraz z załącznikami nie znalazł pozytywnych ocen. Właściwie placówki, które otrzymały go do konsultacji nie postulują nic nowego poza dotychczas zgłaszanymi wnioskami. Dla przykładu zapytany o ocenę zmian prezes Fundacji S.O.S. Odpowiedzialne Szkoły Jazdy Filip Grega posłużył się jednym przykładem. Karta przeprowadzonych zajęć niczym się nie różni - ocenia. Dzisiaj to zwykłe potwierdzenie odbytych jazd, a sam kursant nie wie czy materiał szkolenia został zrealizowany w całości. A właśnie ten kursant obowiązkowo powinien wiedzieć jakie elementy zrealizowano – brak merytoryki - mówi Grega. Kiedyś w karcie istniał zapis potwierdzający przygotowanie kandydata na kierowcę. Instruktor ten fakt potwierdzał swoim podpisem. Dzisiaj potwierdza wyłącznie fakt odbytych jazd. Taka odpowiedzialność jest zdecydowanie pozorna - podsumowuje. I konkluduje - to działanie przeciw jakości szkolenia, a właśnie nie o to chodzi. Proponowane zmiany oceńcie to Państwo sami. Dla ułatwienia przygotowaliśmy zestawienie proponowanych zmian w kontekście zapisów obowiązujących:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (2016.280)

 

Projekt rozporządzenie (5.5.2016)

1

1

§ 2.Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: (...)

10) profilu kandydata na kierowcę - rozumie się przez to profil, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy.

w § 2 uchyla się pkt 10;

Zmiana ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

w § 9. ust. 2. W przypadku gdy osoba rozpoczyna szkolenie:

1) jednocześnie w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy, to określona dla każdej kategorii, o której mowa w:

a)ust. 1 pkt 1 lit. a, liczba godzin zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia ulega zmniejszeniu o 10,

w § 9 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

“a) ust. 1 pkt 1 lit. a, liczba godzin zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia ulega zmniejszeniu o 10, z tym że zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, przeprowadza się tylko raz dla wszystkich kategorii prawa jazdy szkolonych równolegle,”,

Przepis w życie z dniem po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

w § 9. ust. 3.

3) prowadzi się łącznie na odcinku nie krótszym niż50 kmw trakcie jednych zajęć - dotyczy zajęć, o których mowa w pkt 2, z wyłączeniem zajęć w zakresie prawa jazdy kategorii T. 

w § 9 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: “3) prowadzi się łącznie na odcinku nie krótszym niż 50 km w trakcie jednych zajęć - dotyczy zajęć, o których mowa w pkt 2 lit. b-e, z wyłączeniem zajęć w zakresie prawa jazdy kategorii T. ”;

Przepis w życie z dniem po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

w § 12 Zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia w pojeździe mogą być prowadzone przez instruktora wyłącznie z jedną osobą szkoloną w obecności:

1) jednego dodatkowego uczestnika kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, B+E,

2) do 6 uczestników kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E,

w § 12 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

“1) jednego dodatkowego uczestnika kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B,

2) do 6 uczestników kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E, ”;

Przepis w życie z dniem po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

w § 16 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia:

W celu wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy, kierownik ośrodka szkolenia kierowców lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie aktualizuje profil kandydata na kierowcę w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 16a ustawy, o następujące dane:

w § 16 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

“W celu wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy, kierownik ośrodka szkolenia kierowców lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie aktualizuje profil kandydata na kierowcę w centralnej ewidencji kierowców, o następujące dane:”;

Zmiana ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

w § 18 w ust. 3:

3. Przed zniszczeniem karty przeprowadzonych zajęć lub kopii karty liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie części teoretycznej lub praktycznej szkolenia wpisuje się odpowiednio do książki ewidencji osób szkolonych.

w § 18 w ust. 3 skreśla się wyrazy “lub kopii karty”;

Przepis w życie z dniem po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

użyte w § 6 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 oraz w § 16 ust. 1 w różnej liczbie i w różnym przypadku wyrazy “w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 16a ustawy”

użyte w § 6 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 oraz w § 16 ust. 1 w różnej liczbie i w różnym przypadkuwyrazy “w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 16a ustawy” zastępuje się użytymi w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazami “w centralnej ewidencji kierowców”;

Zmiana ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

w załączniku nr 1 - “Szczegółowy program szkolenia” w tabeli I. w poz. 3 “Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych” w kolumnie “Uprawnienie” a) ppkt 3.2. “Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej”:

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T i pozwolenie

w załączniku nr 1 w tabeli I. w poz. 3 w kolumnie

“Uprawnienie”: a) ppkt 3.2. otrzymuje brzmienie:

“A1, A2, A, B1, B, T i pozwolenie”,

Przepis w życie z dniem po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

w załączniku nr 1 - “Szczegółowy program szkolenia” w tabeli I. w poz. 3 “Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych” w kolumnie “Uprawnienie” b) ppkt 3.4. “Akcje ratunkowe po wypadku”:

C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

w załączniku nr 1 w tabeli I. w poz. 3 w kolumnie “Uprawnienie”:

b) ppkt 3.4 otrzymuje brzmienie: “C1, C, D1, D”;

Przepis w życie z dniem po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

Wzór karty przeprowadzonych zajęć stosowanej na kursie dla kandydatów na kierowców lub motorniczych

załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do rozporządzenia.

Przepis w życie z dniem po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

§ 2. Do szkoleń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

Przepis w życie z dniem po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców stanowi wypełnienie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw transportu określonego w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.). Przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przesunęły na dzień 1 stycznia 2017 r. wejście w życie przepisów wprowadzających nowe rozwiązania dotyczące systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0) (ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 1273) oraz nowe zasady nadzoru nad osobami kierującymi pojazdami (ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn zm.)). Mając na względzie zmiany dotyczące obiegu dokumentów i związanych z tym zagadnień dotyczących obsługi systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w procesie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami dostosowania wymagają przepisy przedmiotowego rozporządzenia. Dostosowano przepisy § 6 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 oraz w § 16 ust. 1 w zakresie wymuszenia pobierania danych dotyczących profilu kandydata na kierowcę bezpośrednio z CEPIK jak i bieżącego uzupełniania bazy CEPIK w trakcie wydawania zaświadczenia o ukończeniu kursu na prawo jazdy. Usunięto także przepis § 2 pkt 10, który nie będzie miał zastosowania po wejściu w życie ww. przepisów ustawy. Dodatkowo dokonano korekty przepisów § 9 ust. 2 pkt 1 lit a, ust. 3 pkt 3, § 12 pkt 1 i 2, § 18 ust 3 oraz załącznika nr 3 do rozporządzenia w celu usunięcia błędów redakcyjnych i nieścisłości w brzmieniu przepisów obowiązującego rozporządzenia. Ze względu na fakt dużej różnorodności spraw prowadzonych w zakresie szkoleń i możliwości pominięcia niektórych zdarzeń w przypadku literalnego wymienienia spraw w przepisie przejściowym, przepisowi temu nadano charakter ogólny.