Legislacja

Projekt zmiany ustawy o autostradach w Komisji Infrastruktury

Autor: Prawo Drogowe@NEWS, druk sejmowy nr 4120

7 czerwca 2005

Do Komisji Infrastruktury Sejmu RP, z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do dnia 28 czerwca 2005 r., skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Projekt zmian ma oczywiście na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Wg projektodawców podstawowa zmiana zawarta została w art. 37a ustawy. Tu m.in. czytamy: "4. Spółka (firma posiadająca umowę na budowę i eksploatację autostrady - red.) nie pobiera opłat za przejazd (autostradą - red.) od pojazdów samochodowych za które została uiszczona opłata za przejazd po drogach krajowych (...) w okresie ważności tej opłaty.

5. Przejazd autostradą odbywa się za okazaniem karty opłaty po drogach krajowych.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spółce przysługuje zwrot środków finansowych z Funduszu zgodnie w ust. 7.

7. Zwrot środków finansowych, o których mowa w ust. 6, przysługuje w wysokości kwoty odpowiadającej iloczynowi rzeczywistej liczby przejazdów autostradą pojazdów samochodowych, za które została uiszczona opłata za przejazd po drogach krajowych, pobierana na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oraz wynegocjowanej ze spółką stawki opłaty za przejazd autostradą pojazdów, których kategorię określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 37d ust. 2, nie wyższej jednak niż obowiązująca przed przystąpieniem do negocjacji.

Teksty jednolite i aktualizowane ustaw i rozporządzeń dostępne w: PRAWO DROGOWE. Część 3. Drogownictwo, poz. 2180 (Aktualizacja 15 - w przygotowaniu).

Słowa kluczowe autostrady
Źródła druk sejmowy nr 4120 Prawo Drogowe@NEWS