Legislacja

Propozycje zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

21 października 2014

46fe799c54b79132b1cc7561e9fc6714507159fb

(505-41 fot. jola michasiewicz)

Grupa posłów wniosła do kancelarii Sejmu RP poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o strazy gminnej, ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Propozycja dotyczy kompleksowego uregulowania kwestii związanych z fotoradarami w szczególności w zakresie możliwości ich używania przez straże gminne/miejskie. Marszałek złożony tekst skierował do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych.

Podstawowym celem przedłożonego projektu jest kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z fotoradarami, w szczególności w zakresie nadal obowiązującego stanu prawnego dotyczącego możliwości ich używania przez straże gminne/miejskie - uzasadniają wnioskodawcy. Straż miejska ma więc wrócić wyłącznie do zadań pilnowania porządku publicznego - do zadań do których została powołana - z wyłączeniem kwestii dotyczących kierowców. Posłowie stawiają tej formacji zarzut, iż stała się “prywatną maszynką wójtów, burmistrzów do łatania dziury budżetowej”. Jak tłumaczą - pieniądze uzyskane z karania kierowców w ten sposób, trafiają obecnie do budżetów gmin czy miast, a nie do Krajowego Funduszu Drogowego. Postawiono także tezę, iż fotoradary nie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poniżej kilka szczegółowych uzasadnień do proponowanych zmian:

Art. 129b ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo o ruchu drogowym. Uchwalenie przepisu w wersji proponowanej przez projektodawców sprawi, iż strażnicy gminni (miejscy) będą uprawnienie do kontroli ruchu drogowego wyłącznie wobec kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym. Zmiana polega, więc na wykreśleniu uprawnienia do kontroli ruchem wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego. Postulowane brzmienie przepisu zostawia, więc strażom gminnym (miejskim) kompetencje do kontroli ruchu drogowego z wyłączeniem możliwości kontroli sprawowanej za pomocą urządzeń rejestrujących czyli np. fotoradarów.

Art. 129b ust. 3 pkt 3) ustawy Prawo o ruchu drogowym. Proponowany przez projektodawców do skreślenia przepis stanowi, iż w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego strażnicy gminni (miejscy) upoważnieni są do używania urządzeń rejestrujących. Z tym, że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu. Skreślenie proponowanego pkt 3) pozbawi straże gminne (miejskie) możliwość dokonywania tego typu kontroli za pomocą urządzeń rejestrujących.

Art. 129b ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ustęp wskazanego przepisu stanowi, iż “Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.” Jego skreślenie uniemożliwi dokonywanie tego typu kontroli przez straż gminną (miejską).

Uzupełniająco jeszcze do wszystkich wskazanych powyżej przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. art. 129b ust. 2 pkt 2), art. 129b ust. 3 pkt 3) oraz art. 129b ust 4 - niestety mocą właśnie przede wszystkim tych przepisów obecnie straż miejska zamiast podejmować działania mające na celu utrzymywanie porządku na terenach gminy oraz pilnowania bezpieczeństwa obywateli stała się “maszynką do robienia pieniędzy” dla samorządów z powodu użytkowanych fotoradarów. Dziesięć gmin w Polsce z największymi wpływami z fotoradarów ściąga z tego tytułu od obywateli co roku blisko 50 milionów złotych. W przypadku wyłączenia możliwości kontroli fotoradarowej przez straż miejską nastąpiło by istotne ukrócenie tego procederu. W związku z tym usunięcie wskazanych przepisów jest kluczowe dla powodzenia całości omawianego projektu.

Art. 129g ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Odnośnie wskazanego przepisu projektodawcy postulują usunięcie słów “- z zastrzeżeniem art. 129b ust. 3 pkt 3”. Ich usunięcie sprawi, iż zgodnie z treścią tego przepisu ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych naruszeń przepisów ruchu drogowego będzie należeć do wyłącznej kompetencji Inspekcji Transportu Drogowego. Redakcja proponowanego przepisu ma więc charakter korekcyjny i jest konsekwencją przyjęcia innych odbierających uprawnienia straży miejskich (gminnych) do kontroli fotoradarowych.

Art. 129h ust. 5 pkt 4) ustawy Prawo o ruchu drogowym. Proponowany do usunięcia przepis zawiera delegację dla ministra właściwego ds. transportu, którego zadaniem jest określenie właśnie w drodze rozporządzenia warunków lokalizacji w pasach dróg publicznych stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, sposobu dokonywania pomiarów i przetwarzania przez te urządzenia zarejestrowanych danych, a także szczegółowych warunków dokonywania przez strażników miejskich czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych bądź zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących. W związku z propozycją całkowitego pozbawienia straży miejskiej możliwości dokonywania kontroli pojazdów za pomocą fotoradarów - zbędne jest funkcjonowanie tego przepisu w obrocie prawnym. Dlatego postuluje się jego usunięcie poprzez skreślenie art. 129h ust. 5 pkt ustawy Prawo o ruchu drogowym.