Legislacja

Protokół elektroniczny w sprawach o wykroczenia

9 listopada 2014

Tzw. protokół elektroniczny w przypadku sądowych spraw wykroczeniowych wprowadza wchodząca dziś w życie nowelizacja Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zmiany mają skrócić czas postępowań sądowych i obniżyć ich koszty. Ustawa przewiduje, że przebieg spraw o wykroczenia będzie utrwalany w formie elektronicznego zapisu dźwięku albo dźwięku i obrazu. Oprócz protokołu elektronicznego będzie sporządzany skrócony protokół pisemny, zawierający m.in. oznaczenie sprawy, sądu, czas i miejsce, osoby uczestniczące oraz określenie jawności rozprawy i trybu postępowania. Wprowadzenie protokołu elektronicznego pociąga za sobą zmiany zasad uzasadniania wyroków. Nowelizacja przewiduje, że w przypadku nagrywanych rozpraw uzasadnienie będzie przedstawiane wyłącznie ustnie, bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku. Jednak strona będzie mogła - w nieprzekraczalnym terminie 7 dni - złożyć pisemny wniosek o sporządzenie i doręczenie jej tzw. przekładu, czyli spisanego uzasadnienia, wcześniej zaprezentowanego w formie ustnej. W odniesieniu do obwinionych pozbawionych wolności, którzy nie byli obecni podczas ogłoszenia wyroku i nie mają obrońcy, 7-dniowy termin ma być liczony od daty doręczenia im wyroku. Ponadto, zgodnie z nowelizacją apelacja w przypadku nagrywanych rozpraw ma być wnoszona na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z przekładem ustnego uzasadnienia. Ustawa przyznaje także stronom oraz obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym m.in. prawo do bezpłatnego uzyskania drogą elektroniczną zapisu dźwięku z rozprawy. Sejm uchwalił nowelizację 4 kwietnia 2014 r., a prezydent podpisał ją 18 kwietnia 2014 r. Ustawa wchodzi w życie 9 listopada 2014 r. (2014.579)