Legislacja

Protokół w sprawach o wykroczenia, teraz elektroniczny

20 lutego 2014

Wprowadzenie elektronicznego protokołu w sprawach o wykroczenia, czyli zasady nagrywania rozpraw sądowych w tego typu sprawach stanowiło jeden z punktów porządku obrad 61. posiedzenia Sejmu RP - w dniu drugim obrad. Było to drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Projekt wprowadza tzw. protokół elektroniczny w przypadku sądowych spraw o wykroczenia. Odtąd ich przebieg będzie utrwalany w formie elektronicznego zapisu dźwięku albo dźwięku i obrazu. Proponowane zmiany mają skrócić czas postępowań sądowych i obniżyć ich koszty. Oprócz protokołu elektronicznego ma być sporządzany skrócony protokół pisemny zawierający m.in. oznaczenie sprawy, sądu, czas i miejsce, osoby uczestniczące oraz określenie jawności rozprawy i trybu postępowania. Propozycja wprowadzenia protokołu elektronicznego pociąga za sobą zmiany zasad uzasadniania wyroków. Pierwsze czytanie odbyło się 26 lipca 2013 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, która skierowała go do Podkomisji Stałej do spraw nowelizacji prawa karnego. 6 lutego 2014 r. komisja wniosła o przyjęcie projektu z poprawkami. W pierwotnym projekcie rząd proponował, by w przypadku nagrywanych rozpraw uzasadnienie mogło być przedstawiane wyłącznie ustnie, bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku. Początkowo projekt przewidywał również, że obwiniony pozbawiony wolności, który nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku i nie miał obrońcy, będzie mógł zapoznać się w więzieniu z wyrokiem i zapisem dźwiękowym uzasadnienia. Rozpatrująca projekt komisja zaproponowała, aby strona - w nieprzekraczalnym terminie 7 dni - mogła złożyć pisemny wniosek o sporządzenie i doręczenie jej spisanego uzasadnienia wyroku (tzw. przekładu), przedstawionego wcześniej w formie ustnej. Komisja postuluje także, aby w przypadku wyżej wymienionych osób obwinionych pozbawionych wolności 7-dniowy termin był liczony od daty doręczenia im wyroku. Sprawozdawcą komisji był poseł Jarosław Pięta.