Legislacja

Przepisy dotyczące formularzy mandatów

27 października 2015

Opatrzony datą 22 października 2015 r. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie mandatów karnych dotyczy. Wnioskujący - minister finansów uzasadnia:

Projekt rozporządzenia został opracowany ze względu na uchylenie w art. 41 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269, z późn. zm.) przepisu art. 8 ustawy z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 24, poz. 101). Na podstawie art. 8 ustawy o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenie, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych (Dz. U. Nr 131, poz. 663, z późn. zm.).

Uchylenie art. 8 ustawy o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich jest wynikiem przeniesienia kompetencji w zakresie poboru należności wynikających z grzywien nakładanych mandatami karnymi z wojewodów na naczelników urzędów skarbowych. Zgodnie z brzmieniem art. 100 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.), wprowadzonym przepisami art. 49 ustawy o administracji podatkowej, zadania w zakresie dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu karnego oraz serii i numerów mandatów karnych zostaną przeniesione z wojewody na właściwego miejscowo dyrektora izby skarbowej. Do dystrybucji i rozliczania formularzy oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, nakładanych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego właściwy będzie Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Biorąc pod uwagę powyższe opracowany został projekt rozporządzenia. W projekcie przewidziano, iż dyrektorzy izb skarbowych oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego będą zaopatrywani w formularze mandatu karnego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie informacji dotyczącej przewidywanej do wykorzystania w ciągu wskazanego okresu czasu liczby formularzy mandatu karnego oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z zapisami projektu organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego będą otrzymywały formularze mandatu karnego oraz serie i numery mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego od właściwego dyrektora izby skarbowej, za wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego, które będą otrzymywały formularze od Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego będą otrzymywały formularze mandatu karnego oraz serie i numery mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego na podstawie zapotrzebowania, składanego w systemie teleinformatycznym. W przypadku Głównego Inspektora Transportu Drogowego dopuszczone będzie również składanie zapotrzebowania w formie papierowej. Po jego zrealizowaniu sporządzana będzie specyfikacja obejmującą m.in. liczbę wydanych bloczków, numerację początkową i końcową formularzy mandatu karnego w bloczku oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

Jeden z podpisanych egzemplarzy specyfikacji będzie dowodem rozchodu formularzy,drugi zaś dowodem przychodu formularzy, bądź przydziału serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

Nowe formularze mandatu karnego będą, jak obecnie, drukami ścisłego zarachowania i będą podlegały wpisowi do księgi druków ścisłego zarachowania. Zrezygnowano z dotychczasowego ustanawiania wszystkich formularzy mandatu karnego drukami ścisłego zarachowania. W przypadku formularzy wypełnionych nie zachodzi bowiem obawa zastosowania przez nieuprawnione jednostki.

W projekcie rozporządzenia przyjęto, analogicznie jak w obowiązującym stanie prawnym, iż formularze mandatu karnego odpłatnie nabywane będą przez straże gminne (miejskie).

Organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, za wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego, zobowiązane będą do sporządzania, nie rzadziej niż raz w miesiącu, informacji o otrzymanych i wykorzystanych formularzach mandatu karnego oraz seriach i numerach mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Powyższe informacje przekazywane będą właściwemu miejscowo dyrektorowi izby skarbowej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego celem dokonania ich rozliczenia. Będą obejmowały dane dotyczące m. in. liczby wykorzystanych i niewykorzystanych formularzy, czy serii i numerów mandatów. W ślad za informacją właściwemu miejscowo dyrektorowi izby skarbowej przekazywane będą odcinki formularzy mandatu karnego, przeznaczone dla tego organu. Dyrektor izby skarbowej będzie weryfikował informację z otrzymanymi odcinkami formularzy mandatu karnego i na tej podstawie dokonywał rozliczenia. W przypadku negatywnej weryfikacji dyrektor izby skarbowej będzie korygował informację zawiadamiając o tym organ, który tę informację złożył. Natomiast w przypadku braku odpowiednich danych do dokonania korekty dyrektor izby skarbowej będzie odrzucał informację bądź jej część. Wówczas organ składający informację będzie zobowiązany do jej korekty w terminie 14 dni.

W przypadku rozliczania organów Inspekcji Transportu Drogowego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego uregulowano, że dopuszczona została zarówno forma elektroniczna, jak i papierowa dokonywania rozliczenia.

Organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, za wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży gminnych (miejskich), zobowiązane będą do sporządzania nie rzadziej niż raz w miesiącu informacji o nałożonych w drodze mandatu karnego grzywnach. Informacja przekazywana będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i obejmie dane dotyczące m. in. wysokości nałożonych grzywien, ukaranego. Powyższa informacja będzie przekazywana organowi uprawnionemu do poboru tych należności w celu dokonania rozliczenia należności wynikających z grzywien.

W odniesieniu do grzywien nakładanych mandatami karnymi zaocznymi przyjęto, iż w przypadku, gdy organ uprawniony do poboru nie odnotuje wpłaty należności wynikającej z takiej grzywny, w terminie określonym w art. 98 § 4 ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia tj. w terminie 7 dni od jego wystawienia, niezwłocznie przekaże informację organowi, którego funkcjonariusz nałożył mandat, w celu skierowania do sądu wniosku o ukaranie.

W projekcie rozporządzenia uregulowano również tryb współpracy dyrektorów izb skarbowych oraz organu uprawnionego do poboru grzywien z organami uprawnionymi do ich nakładania. Określono między innymi sposób składania wniosków o przekazanie informacji lub dokumentów, a także termin na ich przekazanie.

Analogicznie jak w obowiązującym stanie prawnym rozliczenia z funkcjonariuszami (pracownikami) nakładającymi grzywny drodze mandatu karnego z wykorzystanych formularzy mandatu oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, a także dokonanych wpłat przeprowadzać będzie organ uprawniony do nakładania grzywien.