Legislacja

Przepisy w zakresie rejestracji pojazdów

14 marca 2010

Ministerstwo Infrastruktury:

Przypomnienie o przepisach w zakresie rejestracji pojazdów

sprowadzonych z zagranicy i dokumentach wymaganych w tych sprawach

Ministerstwo Infrastruktury zwraca ponownie uwagę osobom nabywającym pojazdy z zagranicy na obowiązujące od dnia 25 grudnia 2007 r. przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, stanowiące o obowiązku przedłożenia wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany. Obowiązek ten dotyczy pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeżeli pojazd zarejestrowany był w tym państwie.

Oznacza to, że nabywca kupując pojazd pochodzący z ww. państwa powinien zażądać od zbywcy pojazdu dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany w tym państwie lub ubiegać się we właściwym organie rejestrującym pojazdy w Państwie Członkowskim o rejestrację pojazdu w celu eksportu pojazdu do innego państwa. Stosownie do art. 72 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, brak tego dokumentu jest podstawą do odmowy rejestracji pojazdu w Polsce.

Administracje Państw Członkowskich, stosownie do wymagania art. 5 Dyrektywy z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów, zobowiązane są w stosowanych procedurach do zapewnienia nabywcy pojazdu wcześniej zarejestrowanego w Państwie Członkowskim, dowodu rejestracyjnego (jeżeli pojazd zarejestrowany był w tym państwie) w celu rejestracji tego pojazdu na terytorium innego Państwa. Informujemy także, że w interesie właściciela jest nabycie pojazdu z dowodem rejestracyjnym oraz, przed nabyciem pojazdu, zapoznanie się ze stanem prawnym w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu i wymaganych w związku z tym dokumentów.

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury w zakładce: Transport drogowy/Pojazdy/Rejestracja pojazdów zamieszczona jest “Informacja o warunkach rejestracji pojazdów”, w której zawarte zostały informacje m.in. o organach właściwych w sprawach rejestracji pojazdów, warunkach dopuszczenia pojazdów do ruchu oraz przepisy z tym związane. Ponadto w ww. zakładce zamieszczone zostały wzory dowodów rejestracyjnych wydawanych przez właściwe w sprawach rejestracji pojazdów administracje Państw Członkowskich.