Legislacja

Przewozy kabotażowe wg francuskiego Kodeksu transportu

11 sierpnia 2014

Informacja Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego: W kontekście ostatnich zmian we francuskim Kodeksie transportu implikowanych zmianami we francuskim Kodeksie pracy (LOI n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant a lutter contre la concurrence sociale déloyale) oraz na podstawie ogólnej informacji przekazanej przez francuskie ministerstwo właściwe ds. transportu (Ministere de l'écologie, du développement durable et de l'énergie), uprzejmie informujemy że ww. przepisy weszły w życie następnego dnia po opublikowaniu ich w dzienniku urzędowym. Niemniej jednak, zgodnie z uzyskaną informacją, nowe prawo przyczyniło się do pojawienia wielu pytań oraz kwestii m.in. odnośnie sposobu kontroli powyższych przepisów, w tym kar za odbieranie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w kabinie pojazdu. Zgodnie ze stanowiskiem strony francuskiej znalezienie odpowiedzi na powstałe pytania oraz wątpliwości wymaga kompleksowego podejścia, które zostanie wypracowane w ciągu najbliższych tygodni. Jakkolwiek należy podkreślić, że ww. przepisy mają charakter wiążący. Pozostając w dalszym ciągu w kontekście przedmiotowych zmian, nowe brzmienie przepisu L13423-1 Kodeksu transportu dotyczącego przewozów kabotażowych, wg strony francuskiej, nie stanowi nic nowego poza doprecyzowaniem przedmiotowego przepisu dostosowując go do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dnia 21 Października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Zgodnie ze stanowiskiem francuskiego ministerstwa właściwego ds. transportu, na mocy art. 8 ust. 5 przedmiotowego Rozporządzenia, każdy przedsiębiorca transportowy, który jest uprawniony w danym państwie członkowskim siedziby przewoźnika, zgodnie z przepisami tego państwa członkowskiego, do prowadzenia zarobkowego transportu drogowego rzeczy, może wykonywać przewozy kabotażowe na terytorium Francji, również pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony bez wymogu posiadania wspólnotowej licencji. Niemniej jednak wg strony francuskiej, ww. przedsiębiorcy transportowi realizujący przewozy kabotażowe, obowiązani są wykonywać je zgodnie z warunkami określonymi w art. 8-10 przedmiotowego Rozporządzenia, w szczególności art. 8 ust. 2 określającym terminy oraz dopuszczalną liczbę przewozów kabotażowych możliwych do wykonania. Poniżej zamieszczamy link do broszury informacyjnej opublikowanej na stronie internetowej francuskiego ministerstwa właściwego ds. transportu odnośnie obowiązujących przepisów oraz zasad dotyczących realizacji przewozów kabotażowych na terytorium Francji:http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14020_DGITM_cabotage_ro...