Legislacja

Przy drogach pojawi się nowy znak - E-15h

15 października 2015

fde68e1db618ab8cd9dd45a318063303154e543a

E-15h - “numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”

(526-13)

Do publicznej wiadomości podane zostały dwa kolejne projekty dotyczące zmian rozporządzeń w zakresie znaków i sygnałów drogowych:

projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

To informacja szczególnie istotna dla kierowców ciężarówek. Nowe oznaczenia mają zdecydowanie ułatwić poruszanie się po drogach wojewódzkich o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 tony. Jest to uzupełnienie do już stosowanych oznaczeń E-15b i E-15e (oznaczają numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 lub 10 ton. Zmiany są spowodowane faktem, iż zgodnie z ustawą o drogach publicznych, jeśli odcinek drogi krajowej zostaje zastąpiony nowo wybudowanym fragmentem drogi, traci swoją kategorię i jest zaliczany do dróg wojewódzkich. Mawiaj będą miały duże zestawy.

 

UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, zpóźn. zm.) stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Przepisy projektowanego rozporządzenia uzupełniają katalog znaków z numerem drogi, dodając nowy znak E-15h “numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t” (w przepisach § 1 pkt 1 i 2 projektu), który będzie miał zastosowanie do dróg wojewódzkich, posiadających odpowiednie parametry techniczne i po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.) odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej. Na podstawie dotychczasowego brzmienia przepisów § 65 ust. 1 pkt 2 i 5 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych istnieje tylko możliwość zastosowania na drogach wojewódzkich znaków: E-15b “numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t”, E-15e “numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do lOt” dla dróg posiadających parametry techniczne pozwalające na ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi pojedynczej odpowiednio do 8 t i lOt. W przypadku gdy odcinek drogi krajowej przekazywany do jednostki samorządu będzie posiadał parametry techniczne pozwalające na ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi pojedynczej do 11,5t t i zostanie zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej, na podstawie projektowanych przepisów rozporządzenia będzie mógł być oznakowany znakiem E-15h “numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t”, adekwatnie do parametrów technicznych tej drogi Projektowane przepisy pozwolą na zastosowanie w organizacji ruchu na drogach wojewódzkich projektowanego oznakowania i tym samym na poinformowanie użytkownika drogi - kierującego pojazdem - o dopuszczalnych naciskach osi charakteryzujących daną drogę wojewódzką.

Ponadto, projektowane przepisy § 1 pkt 1 dodają w § 65 rozporządzenia ust. 4, zgodnie z którym umieszczony na znaku E-l, E-2, E-3 oraz E-14 symbol tabliczki T-34 “tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną” wraz z symbolem znaku z numerem drogi (np. E-15a, E-15c, E-15d, E-15f oraz E-15g) uprzedza o wjeździe na odcinek drogi objęty systemem elektronicznego poboru opłat. Projekt aktu normatywnego nie wymaga zaopiniowania, dokonania konsultacji albo uzgodnienia z właściwymi instytucjami i organami Unii Europejskiej lub Europejskim Bankiem Centralnym. Przedłożony projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Rządowego Centrum Legislacji. Rozwiązania zawarte w projekcie rozporządzenia są zgodne z prawem Unii Europejskiej.