Legislacja

Pytania w sprawie kosztów usunięcia pojazdów z drogi

21 maja 2012

Poseł Grzegorz Napieralski zaadresował do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej interpelację (nr 4908) w sprawie kosztów usunięcia pojazdów z drogi.

 

Interpelacja (nr 4908)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie kosztów usunięcia pojazdów z drogi

Szanowny Panie Ministrze! Zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1018) starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w ustawie występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Przepis ten obowiązuje od dnia 04.09.2010 r. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta. Od dnia 21.08.2011 r. usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi należy do zadań własnych powiatu. Wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na obszarze danego powiatu ustala corocznie w drodze uchwały rada powiatu i opłaty te stanowią dochód własny powiatu.

Powiat ponosi rzeczywiste koszty za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym w trybie określonym przepisami art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym od dnia 04.09.2011 r., czyli od dnia rozpoczęcia przedmiotu umowy zawartej pomiędzy powiatem a przedsiębiorcą prowadzącym parking strzeżony dla pojazdów usuniętych z dróg oraz przedsiębiorcą zajmującym się usuwaniem pojazdów. Wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi ustalona została w uchwale rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązującej od 06.10.2011 r. Zgodnie z powołaną uchwałą opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na parking strzeżony i koszty powstałe w razie odstąpienia od wykonania usunięcia pojazdu obciążają właściciela pojazdu i stanowią dochód powiatu. Do dnia 05.10.2011 r. obowiązywała uchwała rady powiatu stanowiąca, że opłaty te są w całości dochodem wyznaczonej jednostki i dochodzenie i egzekucje należności od właścicieli pojazdów należą do wyznaczonych podmiotów.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Od jakiej daty należy naliczać koszty związane z usunięciem i przechowywaniem pojazdu w decyzji o zapłacie tych kosztów:

- czy od dnia 04.09.2010 r., gdzie w myśl art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, po spełnieniu określonych w ustawie przesłanek, występuje z wnioskiem do sądu o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu oraz zgodnie z ust. 10h wydaje decyzję o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania,

- czy od dnia 21.08.2011 r., od którego obowiązuje przepis mówiący, że opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu stanowią dochód własny powiatu,

- czy od dnia 06.10.2011 r., od którego obowiązuje uchwała rady powiatu? Dotyczy to pojazdów usuniętych i przechowywanych na parkingu strzeżonym od 2008 r. Postępowania w sprawach przepadku tych pojazdów nie były prowadzone przez urząd skarbowy. Zakończenie postępowania nastąpiło w 2012 r. postanowieniem sądu o przepadku na rzecz powiatu.

2. Czy można obciążyć kosztami związanymi z usunięciem i przechowywaniem pojazdu, powstałymi od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia osobę będącą właścicielem pojazdu w dniu wydania dyspozycji jego usunięcia, jeżeli powiat ponosi rzeczywiste koszty usuwania i przechowywanych pojazdów umieszczonych na parkingu strzeżonym od dnia 04.09.2011 r.?

3. Czy naliczając koszty związane z przechowywaniem pojazdu od dnia 06.10.2011 r., czyli od dnia obowiązywania uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi, nie będzie zaniedbaniem, w wyniku którego powiat nie osiągnie dochodu własnego?

W odpowiedzi na powyższe pytania proszę o wskazanie podstawy prawnej naliczania przez powiat kosztów uwzględnionych w decyzji o kosztach.

Z poważaniem

Poseł Grzegorz Napieralski

Szczecin, dnia 10 maja 2012 r.