Legislacja

Pytania w sprawie zarządzania ruchem na drogach

18 marca 2013

Posłowie Małgorzata Kidawa-Błońska (fot.) oraz Marcin Kierwiński złożyli interpelację nr 14489 w sprawie projektu rozporządzenia MTBiGM z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Adresat - resort transportu. Rozporządzenie opatrzone: datą wpływu 15.2, datą ogłoszenia 21.2, informacją o odpowiedzi, która wpłynęła 12.3 i ogłoszono ją 21.3.br. Tymczasem publikujemy właśnie udostępniony - tekst interpelacji. Posłowie odnoszą się do problemu kontroli organizacji ruchu drogowego. Pytają o ewentualne zmiany stosownego rozporządzenia w spawie sankcji nakładanych na jednostkę wprowadzającą organizację ruchu za nieprzestrzeganie zapisów rozporządzenia; o obowiązku informowania organu kontrolnego o zmianach w terminach prac oraz o zasady ewidencjonowania dróg wewnętrznych objętych strefą ruchu lub strefą zamieszkania oraz określonej precyzyjnej definicji drogi wewnętrznej.

 

9f6176d6f9ad539164aceeab3b2ea53d82681ca6

(Fot.: PD@N 459-87jm)

Interpelacja (nr 14489)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie projektu rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

Szanowny Panie Ministrze! W ocenie biur i wydziałów drogownictwa jednostek samorządów projekt rozporządzenia zmieniającego jest co do zasady słuszny i ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Zmiana rozporządzenia odnosi się głównie do problemu kontroli organizacji ruchu. Prowadzenie czynności kontrolnych jest jak najbardziej zasadne, ale przy założeniu, że prowadzenie kontroli jest właściwie umocowane prawnie i pozwala na wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do podmiotu nierealizującego nałożonych na niego obowiązków. Bez tego zapisu prowadzenie kontroli jest bezzasadne. Aby przeprowadzić kontrolę (§ 12 ust. 5 i 5a projektu rozporządzenia), organ zarządzający ruchem powinien wiedzieć o wprowadzonych zmianach w organizacji ruchu. Taki obowiązek nakłada na jednostkę wprowadzającą organizację ruchu teoretycznie § 12 ust. 1 projektu rozporządzenia. Niewykonanie tego obowiązku nie jest zagrożone żadnymi sankcjami. Ten sam problem dotyczy także ust. 3, gdzie kontrola można objąć jedynie zgłoszone zmiany. Jeżeli jednostka wprowadzająca zmianę organizacji ruchu nie dostosuje się do zapisów rozporządzenia, nie ma możliwości nałożenia na nią kary. Rozporządzenie nie określa też, że wprowadzający czasową organizację ruchu ma obowiązek poinformować organ zarządzający ruchem o przywróceniu stałej poprzedniej organizacji ruchu. W opisie projektu podaje się termin przewidywany, a w przypadku gdy czasowa organizacja ruchu jest przedłużona, organ kontrolny nie ma informacji, że wymagana jest ponowna kontrola.

Rozporządzenie w § 1 ust. 1 odnosi się zarówno do dróg publicznych, jak i do stref zamieszkania i stref ruchu. Wydaje się celowe, aby przewidzieć stworzenie zasad ewidencjonowania dróg wewnętrznych objętych strefą ruchu oraz dróg wewnętrznych objętych strefą zamieszkania. Obecna definicja drogi wewnętrznej jest bardzo ogólna, co w praktyce umożliwia wprowadzenie stref ruchu w miejscach, gdzie nie ma możliwości skutecznej egzekucji przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1.Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie do projektu rozporządzenia sankcji nakładanych na jednostkę wprowadzającą organizację ruchu za nieprzestrzeganie zapisów rozporządzenia?

2.Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie do projektu rozporządzenia obowiązku informowania organu kontrolnego o zmianach w terminach prac?

3.Czy ministerstwo zamierza rozpocząć prace nad zasadami ewidencjonowania dróg wewnętrznych objętych strefą ruchu lub strefą zamieszkania oraz określenia precyzyjnej definicji drogi wewnętrznej?

Z poważaniem

Posłowie Marcin Kierwiński i Małgorzata Kidawa-Błońska

Warszawa, dnia 15 lutego 2013 r.