Legislacja

Pytanie o rekompensaty dla budżetów starostw

16 lutego 2012

Podczas posiedzenia Sejmu PR nr 8 ogłoszona została interpelacja posłanki Izabeli Kloc. interpelacja nr 1708 w sprawie rekompensaty dla budżetów starostw w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., który orzekł o niezgodności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP. Adresat minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

 

Interpelacja (nr 1708)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie rekompensaty dla budżetów starostw w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., który orzekł o niezgodności rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP

Szanowny Panie Ministrze! W okresie od dnia 21 sierpnia 2003 r. do dnia 15 kwietnia 2006 r. opłata za kartę pojazdu pobierana była na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) i wynosiła 500 zł. W okresie tym starosta i miasta na prawach powiatu wydały po kilka tysięcy kart.

Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, ustalające jej wysokość na kwotę 500 zł, jest niezgodne z przepisem art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP. Pierwsze wnioski o zwrot niezależnie pobranej opłaty za kartę pojazdu wpłynęły w maju 2006 r.

W odpowiedzi samorządy w większości odmawiały zwrotu pobranej opłaty, informując, iż pobierając powyższą opłatę, działały zgodnie z obowiązującym prawem w oparciu o następujące przepisy:

1)art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),

2)§ 1 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878, z późn. zm.),

3)§ 1 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310).

Sprawy trafiły do sądów, których wyroki nakazywały zwrot pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu wraz z odsetkami. Sądy drugiej instancji podtrzymywały rozstrzygnięcia sądów rejonowych.

Problem zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu narasta lawinowo od początku 2010 r. Do każdego starostwa wpływa po kilkadziesiąt wniosków dziennie, co w sumie oznacza konieczność wypłacenia z budżetów powiatów nawet kwot rzędu 2,5 mln zł w zależności od liczby i tempa ich składania. Stwarza to poważne zagrożenie dla zakresu i jakości realizowanych przez powiaty zadań.

Większość powiatów różnice w opłacie zwraca jednak, uważając, że koszty te powinny obciążyć budżet centralny, a nie ich finanse - gdyż to nie powiaty stanowiły prawo, a opłata za wydanie karty pojazdu była pobierana na podstawie i w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z powyższym chciałabym zadać Panu Ministrowi następujące pytania:

1.Jaką rekompensatę przewiduje ministerstwo dla budżetów starostw w związku z wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r., w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, ustalające jej wysokość na kwotę 500 zł, jest niezgodne z przepisem art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP?

2.Kiedy w przybliżeniu nastąpi realizacja tej rekompensaty?

Poseł Izabela Kloc

Warszawa, dnia 30 stycznia 2012 r.