Legislacja

Pytanie o zwrot za karty pojazdów

4 lutego 2012

W Sejmie interpelacja nr 1354 w sprawie zwrotu opłat za kartę pojazdu. Zgłaszający to poseł Ryszard Zawadzki, adresat - minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

 

Interpelacja (nr 1354)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie zwrotu opłat za kartę pojazdu

Szanowny Panie Ministrze! W okresie od 21 sierpnia 2003 r. do 15 kwietnia 2006 r. opłata za kartę pojazdu pobierana była na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) i wynosiła 500 zł. W okresie tym starostwa i miasta na prawach powiatu wydały po kilka tysięcy kart.

Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) ustalające jej wysokość na 500 zł jest niezgodne z przepisem art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz art. 92 ust. l i art. 217 Konstytucji RP.

Pierwsze wnioski o zwrot nienależnie pobranej opłaty za kartę pojazdu wpłynęły w maju 2006 r. W odpowiedzi samorządy w większości odmawiały zwrotu pobranej opłaty, informując, iż, pobierając powyższą opłatę, działały zgodnie z obowiązującym prawem w oparciu o następujące przepisy:

1)art. 73 ust. l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.),

2)§ 1 ust. l pkt 3 załącznika nr l do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878, z późn, zm.),

3)§ 1 ust. l rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310).

Sprawy trafiły do sądów, których wyroki nakazywały zwrot pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu wraz z odsetkami. Sądy drugiej instancji podtrzymywały rozstrzygnięcia sądów rejonowych.

Problem zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu narasta lawinowo od początku 2010 r. Do każdego starostwa wpływa po kilkadziesiąt wniosków dziennie, co w sumie oznacza konieczność wypłacenia z budżetów powiatów nawet kwot rzędu 2,5 mln zł, w zależności od liczby i tempa ich składania. Stwarza to poważne zagrożenia dla prawidłowej realizacji przyjętego budżetu, a tym samym powoduje zagrożenie dla zakresu i jakości realizowanych przez powiaty zadań. Większość powiatów różnice w opłacie zwraca, uważając jednak, że koszty te powinny obciążyć budżet centralny, a nie ich finanse, gdyż to nie powiaty stanowiły prawo, a opłata za wydanie karty pojazdu była pobierana na podstawie i w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z powyższym chciałbym zapytać: Jak ministerstwo zamierza rozstrzygnąć niniejszy problem?

Z wyrazami szacunku Poseł Ryszard Zawadzki

Wodzisław Śląski, dnia 25 stycznia 2012 r.

Przypomnijmy - chodzi o pobieraną przez powiaty opłatę w wysokości 500 zł. Powiaty pobierały ją na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury, które zakwestionował potem Trybunał Konstytucyjny. W styczniu 2006 r. TK orzekł, że jest ono niezgodne z konstytucją. Po tym wyroku minister transportu wydał kolejne rozporządzenie, w którym ustalił, że opłata za kartę pojazdu wynosi 75 zł. Powiaty argumentują, iż nie mają środków na zwroty, liczą na rekompensatę z budżetu państwa. Interpelacje w sprawie opłat za kartę pojazdu złożyli też inni posłowie, adresowali je do ministra finansów – w odpowiedzi wiceminister finansów Hanna Majszczyk poinformowała, że resort finansów nie przewiduje wprowadzenia przepisów, które miałyby rekompensować powiatom ten wydatek. Czekamy na odpowiedź posłowi Ryszardowi Zawadzkiemu.