Legislacja

Rafał Grodzicki, Nowe kursy i szkolenia w WORD (po 4.1.2016 r.)

14 października 2015

Od 4 stycznia 2016 roku wchodzą w życie już ostatnie - oczekujące od stycznia 2013 r. - przepisy z ustawy o kierujących pojazdami. W związku z tym czeka nas kilka zmian.

Kierowcy, którzy po 4 stycznia 2016 roku po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B podlegać będą okresowi próbnemu, który będzie trwał dwa lata. W okresie tym kierowca będzie zobowiązany między czwartym a ósmym miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, do odbycia kursu dokształcającego z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Jeżeli przed upływem 8. miesiąca kierowca ten nie dostarczy staroście zaświadczenia o ukończeniu takiego kursu i szkolenia starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy.

Kurs dokształcający z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego trwał będzie dwie godziny lekcyjne i będzie go można odbyć tylko w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Na kursie tym poruszane będą między innymi zagadnienia związane z przyczynami i skutkami wypadków drogowych, czynnikami mającymi wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego a także psychologiczne aspekty kierowania pojazdem w tym czynników mających wpływ na funkcje percepcyjne (alkohol, zmęczenie, emocje). Koszt kursu wyniesie 100 złotych.

Szkolenie praktyczne w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym trwać będzie jedną godzinę zegarową. Organizowane będzie odpłatnie przez Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy (w tym także przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, które prowadzą taką działalność. Wiele WORD-ów w Polsce, w tym także warszawski, przygotowując się do wejścia w życie tych przepisów podjęło decyzję o podjęciu takiej działalności). Szkolenie to nie będzie miało na celu nauczenia wychodzenia z poślizgu. Wykonanie określonych ćwiczeń praktycznych na płycie poślizgowej będzie miało na celu kształtowanie postawy defensywnej, a także uświadomienie osobie szkolonej niebezpieczeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości. Koszt takiego szkolenia wyniesie 200 złotych.

W wyniku badań przeprowadzonych wśród tak zwanych “młodych” kierowców oraz sprawców wypadków drogowych wynika, że kierowcy w pierwszych miesiącach od otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy jeżdżą bardzo ostrożnie i defensywnie, z pewnym respektem do ruchu drogowego, jakby nie wierząc jeszcze w swoje umiejętności. Po upływie kilku miesięcy nabierają niczym nieuprawnionego przekonania o własnych umiejętnościach, co często doprowadza do ryzykownych zachowań a w konsekwencji do zdarzeń drogowych niosących za sobą poważne konsekwencję, nierzadko te największe, utratę zdrowia a nawet życia. Jest, zatem wysoce uzasadnione, aby ci młodzi ludzie dostali “dobrą lekcję” pod okiem profesjonalistów i w warunkach niezagrażających ich zdrowiu, lekcję, która pozwoli uchronić ich i innych użytkowników dróg przed tymi konsekwencjami.

Kolejną nowością wchodzącą w życie w styczniu 2016 roku jest kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na taki kurs starosta decyzją administracyjną skieruję kierowcę, który:

– przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

– w okresie próbnym popełnił, co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Osoba skierowana na taki kurs jest obowiązana do odbycia go w okresie miesiąca od doręczenia decyzji administracyjnej pod rygorem zatrzymania prawa jazdy przez starostę. Szkolenie będzie organizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego tylko w dni robocze. Czas trwania kursu to cztery dni po siedem godzin lekcyjnych każdy (razem 28 godzin). Koszt kursu ustalono na 500 złotych. Na początku takiego kursu wykładowcy posiadający specjalistyczną wiedzę indywidualnie, poprzez zadawanie pytań i rozwiązywanie testów przez osoby szkolone ustalą zakres wiedzy i określą przyczynę naruszania przepisów ruchu drogowego przez osoby uczestniczące w szkoleniu. W kolejnych dniach przekażą specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przyczyn i skutków wypadków drogowych oraz psychologicznych aspektów uczestnictwa w ruchu drogowym.

Nowe kursy to ważne zadanie dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w całym kraju. To do tych instytucji każdego roku zgłosi się tysiące “młodych” kierowców, którym zapewnić trzeba najwyższą jakość szkolenia. Jestem przekonany, że świetnie sobie z tym poradzą. Od ich zaangażowania i profesjonalizmu, zależy przecież bezpieczeństwo na naszych drogach.

bfe63d668bee1548f3aaf7d6a05eca35dbeb55d7

 

Rafał Grodzicki,

egzaminator w WORD Warszawa,

wydział bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Absolwent studiów podyplomowych BRD na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca na kursach dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów. Posiada uprawnienia: egzaminatora kandydatów na kierowców i kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy; instruktor nauki jazdy wszystkich kategorii; instruktor doskonalenia techniki jazdy wszystkich kategorii prawa jazdy.

(526-4 fot. jola michasiewicz)