Legislacja

Regulacje dotyczące centralnej ewidencji pojazdów. Sprawdź i Ty

23 czerwca 2014

4f0f705edbf78216968f52f2b521692154ffd89c

(497-16)

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (2014.616). Określa ono: sposób prowadzenia centralnej ewidencji; warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane lub informacje do ewidencji, a także terminy i sposób przekazywania tych danych lub informacji; rodzaj lub zakres danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione poszczególnym podmiotom, rodzaj lub zakres danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione; dane identyfikujące pojazd; wysokość opłat za udostępnienie danych lub informacji zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia. Ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym. Zawiera odnotowywane dane dotyczące: marek i typów pojazdów oraz klasyfikację rodzajów i podrodzajów pojazdów; systemy ujęte w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju “TERYT”; informacje o podmiotach wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej obejmujące numer identyfikacyjny REGON, nazwę podmiotu, adres, kody jednostek samorządu terytorialnego oraz formę własności; dane ze zbioru PESEL obejmujące numer PESEL, imię i nazwisko oraz adres. To co nowe - określono sposób obliczenia wysokości opłaty za udostępnianie danych lub informacji z ewidencji do celów komercyjnych i niekomercyjnych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia czyli 23.6.2014. Poprzedzające je rozporządzenie z dnia 19 września 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (2001.106.1166 ze zm.) traci moc na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (2014.529).