Legislacja

Regulamin X Konkursu INSTRUKTOR ROKU 2009

19 czerwca 2009

Celem konkursu było zacieśnianie współpracy pomiędzy regionalnymi ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami, wykładowcami oraz działaczami zajmującymi się problemami szkolenia przyszłych kierowców. Promujemy tym samym działania na rzecz podnoszenia poziomu szkolenia, bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwijaniu nowych form działalności, a także propagowanie kultury na drodze (w szerokim słowa znaczeniu).Konkurs odbył się w oparciu o następujący regulamin:

I. Organizator Konkursu

1. Organizatorami Konkursu są Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego, Starosta Bełchatowski i WORD w Piotrkowie Tryb.

2. Organizatorzy powołują Komitet Organizacyjny, który jest najwyższą władzą Konkursu. Przewodniczącym Komitetu jest Krzysztof Szymański, Komandorem Konkursu – Józef Kowalski

3. Komitet Organizacyjny powołuje Komisję Sędziowską składającą się z:

- Sędziego Głównego – Kazimierz Pokrywa

- dwóch dwuosobowych Zespołów Sędziowskich

4. Sędziowie prowadzą punktację zgodnie z regulaminami opracowanymi dla każdej konkurencji.

5. Kwestie sporne poszczególnych Zespołów Sędziowskich wymagają akceptacji Sędziego Głównego.

6. Konkurs odbędzie się 20 czerwca 2009 r. o godzinie 10.00 na terenie Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie, ul. Edwardów 5.

7. W ramach Konkursu zostaną rozegrane następujące konkurencje:

- sprawdzian z przepisów

- próba Stewarda z fotela instruktora (Toyota Yaris)

- próba Sir Lancelota (Toyota Yaris)

- jazda na trolejach (Toyota Yaris)

- jazda sprawnościowa samochodem terenowym ze szczególnym uwzględnieniem cofania (Toyota Hilux)

- sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy.

8. Organizator Konkursu może przerwać zawody, zmienić lub unieważnić niektóre konkurencje bez podania przyczyn.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych z winy osób trzecich.

II Warunki uczestnictwa

1. W Konkursie mogą brać udział instruktorzy, pracujący w ośrodkach szkolenia kierowców, będących członkiem regionalnego stowarzyszenia sfederowanego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.

2. Każde Stowarzyszenie będące członkiem PFSSK (z wyjątkiem SOSKiI Regionu Piotrkowskiego) wyznacza (nie więcej jak dwóch) instruktorów, biorących udział w Konkursie.

3. Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego jako gospodarz ma prawo zgłosić do konkursu trzech uczestników.

4. Ze stowarzyszeń, których przedstawiciele w poprzednim Konkursie zajęli  miejsca  od 1 do 3, może brać udział dodatkowo jeden uczestnik.

5. Warunkiem przyjęcia do Konkursu jest zgłoszenie zawodnika w wyznaczonym terminie i wpłacenie kaucji w wysokości 100 PLN na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców jako gwarancji uczestnictwa.

6. Kaucja będzie wpłacającemu zwrócona po zakończeniu zawodów.

7. Bezpodstawne wycofanie się z Konkursu wiąże się z utratą kaucji.

8. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego w kwocie 50 zł na konto PFSSK.

9. Wpłaty należy uiścić na konto - PFSSK w Warszawie - LUKAS Bank S.A. Nr konta: 86 1940 1076 3011 2892 0000 0000

10. Termin przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się z dniem otrzymania informacji o zawodach i kończy się zamknięciem listy startujących w dniu 16 czerwca 2009 r. Zgłoszenia należy kierować do Komandora Konkursu – tel./fax: 044 632-57-10 lub mailem: auto-prima@home.pl. Zgłoszenie zawiera: nazwisko, imię, nazwa ośrodka szkolenia.

III. Prawa i obowiązki uczestników konkursu

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją i stosowaniem się do warunków niniejszego regulaminu.

2. Dla zwycięzcy Konkursu przewidziana jest nagroda główna oraz puchar i dyplom uznania.

3. Za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie przewidziana jest nagroda oraz puchar i dyplom uznania.

4. Za zajęcie trzeciego miejsca w Konkursie przewidziana jest nagroda oraz puchar i dyplom uznania.

5. Za zajęcie pierwszego miejsca w poszczególnych konkurencjach zawodnicy uhonorowani zostaną pucharami oraz nagrodami rzeczowymi..

6. Osoby nagrodzone mają obowiązek potwierdzenia odbioru nagrody.

7. Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom Komitetu Organizacyjnego.

8. Nie przestrzeganie regulaminu lub poleceń sędziów i Komitetu Organizacyjnego może spowodować ukaranie zawodnika karą odjęcia 10 punktów od sumy uzyskanych punktów lub dyskwalifikacją.

9. Wszystkie próby Konkursu odbywają się zgodnie z zasadami techniki jazdy i przepisami ruchu drogowego (m.in. obowiązek zapięcia pasów i włączenia świateł mijania).

IV. Punktacja Konkursu

1. Zespoły Sędziowskie powołane do obsługi poszczególnych konkurencji prowadzą punktację zgodnie z regulaminem opracowanym dla każdej konkurencji oddzielnie.

2. Suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach decyduje o ostatecznej klasyfikacji. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kilku zawodników znajdujących się na trzech pierwszych miejscach – o wyniku rozstrzygnie ilość wyższych miejsc w poszczególnych konkurencjach.

3. Decyzje Zespołów Sędziowskich wymagają akceptacji SędziegoGłównego.

4. W przypadku zastrzeżeń do wyników w poszczególnych konkurencjach, uczestnik ma prawo złożyć pisemny protest do Komitetu Organizacyjnego w czasie do 30 minut od ogłoszenia wyników konkurencji.

5. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 100 PLN Organizatorowi Konkursu.

6. W przypadku uznania protestu kaucja zostanie wpłacającemu zwrócona.

7. W przypadku odrzucenia protestu kaucja jest zaliczana w koszty organizacji Konkursu.

8. Końcowe wyniki konkursu ogłoszone przez Komitet Organizacyjny - są ostateczne.

Józef Kowalski Komandor Konkursu

 

Pełna relacja z konkursu INSTRUKTOR ROKU 2009 –

http://www.grupaimage.pl/?s=prd&i=numer&id=308