Legislacja

Reguły stosowania usług kabotażowych i inne akty UE

14 lutego 2006

Rada Ministrów zapoznała się z informacją o stanie realizacji ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, przedłożoną przez sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, a w niej m.in.:

projektem stanowiska rządu w odniesieniu do projektu rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 4056/86 ustanawiające szczegółowe reguły stosowania art. 85 i 86 do transportu morskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1/2003 w celu rozszerzenia jego zakresu o usługi kabotażu i międzynarodowe usługi trampowe;

informacją o stanowisku rządu w odniesieniu do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania dyrektywy 2002/15/WE i rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym;

informacją o stanowisku rządu w odniesieniu do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i 2135/98.

Słowa kluczowe przewozy kabotażowe