Legislacja

Resort o zmianie zasad naliczania punktów

15 czerwca 2012

ed0e7fb05722b3643efe4282ee001b2b315322ca

(Fot.: PD@N 431-45)

W imieniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz udzielił odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji (nr 4499) posłanki Wandy Nowickiej w sprawie ustawy o kierujących pojazdami. Wątpliwość dotyczy sytuacji, gdy w dacie po 19 stycznia 2013 r. kierowca popełni szereg wykroczeń w ruchu drogowym i sumarycznej ilości punktów karnych, jednak nie więcej niż 10-ciu. Przypomnijmy, wg obowiązującej aktualnie zasady kierowca otrzymuje sumę punktów karnych bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych. Minister ocenił, iż przyszłe zmniejszenie liczby punktów zostanie zastąpione kursem reedukacyjnym oraz badaniami psychologicznymi. Podsumował też, iż całość ustawowego rozwiązania powinna wpłynąć na znaczną poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zamiana zasad naliczania punktów karnych pozwoli na właściwe egzekwowanie prawa w przedmiotowym zakresie. Poniżej pełen tekst odpowiedzi:

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo, nr SPS-023-4499/12, przekazujące interpelację poseł Wandy Nowickiej w sprawie ustawy o kierujących pojazdami, przedstawiam następujące wyjaśnienie.

Zgodnie z przepisem art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami osoba kierująca pojazdem po dniu 19 stycznia 2013 r. w przypadku popełnienia szeregu wykroczeń w ruchu drogowym będzie ukarana mandatem karnym stanowiącym sumę kar za wszystkie wykroczenia oraz odpowiednią liczbą punktów karnych stanowiących sumę punktów przypisanych każdemu wykroczeniu, z tym że jednorazowo liczba punktów karnych nie będzie mogła przekroczyć 10. Rozwiązanie to stanowi uzupełnienie całości systemu nadzoru nad osobami kierującymi pojazdami, określonego w przepisach przedmiotowej ustawy. Należy wskazać, że od dnia 19 stycznia 2013 r. szkolenie, którego odbycie skutkuje zmniejszeniem liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, zostanie zastąpione kursem reedukacyjnym. Przedmiotowy kurs oraz badania psychologiczne będą obowiązywały osoby, które popełniły wykroczenia w ruchu drogowym, przekraczając po raz pierwszy 24 punkty karne. W przypadku gdy w ciągu następnych 5 lat, w okresie rocznym, ww. osoba ponownie zgromadzi ponad 24 punkty karne, utraci wszystkie uprawnienia do kierowania pojazdami. W celu odzyskania uprawnień będzie musiała ponownie odbyć kurs, a następnie zdać egzamin na prawo jazdy.

Biorąc pod uwagę powyższe, w mojej ocenie całość ustawowego rozwiązania powinna wpłynąć na znaczną poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zamiana zasad naliczania punktów karnych pozwoli na właściwe egzekwowanie prawa w przedmiotowym zakresie.

Z poważaniem